ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کنوانسیون‌های لاهه، هامبورگ و روتردام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، ,واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران /نویسنده مسئول/

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تعهدات متصدی اولیه و ثانویه و تشخیص ماهیت حقوقی تعهدات آنهاست؟ و آیا واگذاری قسمتی از تعهدات قابل‌تصور است یا خیر؟ ابتدا مشخص گردید طبق قانون ایران و کنوانسیونهای سه‌گانه تعهدات طرفین، تعهدات تبعی ناشی از آن برگرفته از قرارداد می‌باشد. در ادامه، ماهیت حقوقی تعهد متصدی حمل‌ونقل مبنی بر سالم رساندن کالا بررسی شده و معلوم گردیده در قانون دریایی ایران و لاهه- ویزبی تعهد متصدیان  از نوع تعهد به وسیله است.
روش شناسی: پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیل انجام شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: با مقایسه سه کنوانسیون و قانون دریایی ایران پی بردیم در زمان واگذاری قسمتی از تعهدات از سوی متصدی حمل اولیه به ثانویه در قانون ایران و کنوانسیونهای لاهه مقرره‌ای پیش‌بینی نشده است، اما در کنوانسیون هامبورگ و روتردام تعهدات متصدی ثانویه ذکر شده و همینطور در مقررات هامبورگ به عهده گرفتن هر گونه تعهد اضافه بر قرارداد در صورت رضایت متصدی ثانویه موثر است. ماهیت تعهدات متصدیان بر حسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود. در رابطه با تعهد، قابلیت دریانوردی کشتی این تعهد از نوع تعهد به وسیله، اما تعهد  حمل کالا از مبدا به مقصد از نوع تعهد به نتیجه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


-آذرمهر، مهسا (۱۳۹۲). مسئولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی در کنوانسیون روتردام و مقایسه آن با کنوانسیون هامبورگ، پایان‌نامه ارشد، دامشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
-احمدی، محمدرضا (1380). تعهد تبعی، پایان‌نامه دکتری دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
-احمدی، افشین (1392). حدود مسئولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت بر اساس کنوانسیون رتردام ۲۰۰۹، پایان‌نامه ارشد، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، مرکز تهران جنوب.
-تفرشی، محمدعیسی؛ کامیار، محمدرضا (1380). مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل‌ونقل در کنوانسیون حمل‌ونقل ترکیبی بین‌المللی کالا و مقایسه آن با حقوق ایران.
-تقی‌زاده، ابراهیم (1394). حقوق حمل‌ونقل دریایی، تهران، انتشارات مجد.
-تقی‌زاده، ابراهیم (1389). حقوق حمل‌ونقل دریایی، تهران، انشارات مجد.
-تقی‌زاده، ابراهیم و احمدی، افشین (۱۳۹۴). «بررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی در کنوانسیون رتردام با کنوانسیون‌های بروکسب و هامبورگ»، مطالعات حقوق تطبیقی، 6(2): 467-443.
-جعفری، فیض ا... (1388). مطالعه تطبیقی ماهیت و مبنای مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل در کنوانسیونهای بین‌المللی و حقوق ایران، مجله پژوهش‌های حقوقی، 8(15): 82-57.
-دمرچیلی، محمد (1383). مسئولیت مدنی متصدی حمل‌ونقل دریایی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
-رجائیان، سیده مریم؛ ایزدی، حجت؛ خوب نژادیان، صادق؛ زارع، محسن (1393). حمل‌ونقل دریایی در حقوق بین‌الملل، همایش توسعه پایدار دریامحور، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
-سعیدی، مهدی و سیاوشی، مهرداد و خلخالی، سیدمحمدحسن (1395). مجموعه اسناد کاربردی حمل‌ونقل بین‌المللی کالا، تهران: انتشارات جنگل جاودانه.
-صادقی‌مقدم، محمدحسن و شکوهی‌زاده، رضا (1390). نظریه تبعیت در اعمال حقوقی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، 17(57): 78-43.
-کاتوزیان، ناصر (1378). ضمان قهری، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
-محمدزاده وادقانی، علیرضا (1381). مسئولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 55(514): 101-69.
-نجفی، مرتضی (1393). حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین‌المللی دریایی.
-هاشمی‌زاده، علیرضا (1378). مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، هامبورگ و حقوق اسلامی، دین و ارتباطات، 5(9): 180-161.
-یزدانیان، علیرضا (1395). قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، نشر بیناد حقوقی میزان.
-یزدانیان، علیرضا (۱۳۹۰). مبانی مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل‌ونقل کالا در حقوق ایران و فرانسه، مجله حقوقی دادگستری، 75(73): 35-9.