نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی واحد دانشگاه آزاد آیت الله آملی ، آمل . ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: حقوق ثبت یکی از شاخه‌های مهم حقوق به حساب می‌آید و هدف از آن، دادن ضمانت اجراء به کلیه معاملاتی است که بر روی املاک و مستغلات صورت می‌پذیرد. بنابراین، اگر مالکی مال غیرمنقول خود را به ثبت نرساند، هیچ دفتر اسناد رسمی نمی‌تواند وی را مالک بشناسد. تاثیر استفاده از اسناد رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده‌های قضایی تلاش‌هایی را از سوی جامعه حقوقی برای ترویج استفاده از این اسناد به‌جای اسناد عادی به همراه داشته است. متولی امر ثبت و بررسی دعاوی و شرایط ثبت اسناد و املاک هیات نظارت و شورای عالی ثبت می‌باشد. از طرفی، با توجه به اهمیت ثبت املاک در تنظیم امنیت اجتماعی و بسترسازی آن برای تثبیت معاملات و قدیمی بودن قوانین ثبتی ایران در مقایسه با کشورهائی همانند انگلستان که از نظر سیستم ثبتی پیشگام هستند، مطالعه و مقایسه سیستم ثبتی انگلستان می‌تواند در ارائه راه­حل‌ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاءهای قانونی در کشور ما موثر باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت ثبت اسناد و املاک، در این پژوهش شرایط و ضوابط هیات نظارت و شورای عالی ثبت در ایران بررسی شده و حقوق آن با کشور انگلستان بررسی خواهد شد.
روش شناسی: روش پژوهش به صورت کتابخانه‌ای بوده، بدین صورت که با فیش‌برداری به یافته‌های پژوهش دست خواهیم یافت؛ بدین صورت که با مراجعه به منابع سنتی، دیجیتالی و استفاده از مقالات و پایان‌نامه‌ها در مراکز آموزشی و علمی به بررسی موضوع پژوهش پرداخته شده است.
یافته­ ها و نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که مطالعه سیستم ثبتی انگلستان که در این باب پیشگام هست، می‌تواند در ارائه راه‌حل‌ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاءهای قانونی در کشور ما موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


 • اباذری فومشی، منصور (1392). مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی، تهران، چاپ دوم، خط سوم.
 • اصغرزاده بناب، مصطفی (1391). حقوق ثبت کاربردی، ج 1، تهران، چاپ دوم، مجد.
 • امامی، سیدحسن (1320). شرح قانون ثبت اسناد و املاک، تهران، شرکت کانون کتاب، 5.
 • بهرامی، داریوش (1391). حقوق ثبت املاک در ایران، تهران، انتشارات میزان.
 • تفکریان، محمود (1386). حقوق ثبت املاک، قانون و م قررات عملیات مقدماتی و ثبت، تهران: مؤسسه فرهنگیان.
 • تفکریان، محمود (1391). حقوق ثبت املاک، تهران، چاپ هشتم، نگاه بینه.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1363). ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 185.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1390). حقوق ثبت، ثبت املاک، تهران، چاپ ششم، گنج دانش.
 • حقیقت، علی (1387). حقوق ثبت املاک در ایران، تهران، گنج دانش.
 • سیاری، رئوف (1395). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بررسی تطبیقی تشریفات ثبت ملک در حقوق ایران و انگلیس، کتابخانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
 • شهری، غلامرضا (1395). حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • صاحبی، مهدی(1391). نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول، تهران، اداک.
 • صمدی، سعید؛ نصراللهی، خدیجه؛ کرمعلیان سیچانی، مرتضی(1386). بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره سوم.
 • قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390.
 • قانون ثبت املاک در مناطق عشایری مصوب سال 1344.
 • محمدی، سید جلیل (1383). سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک، چاپ اول، نشر مولف.
 • میرزانژاد جویباری، اکبر (1391). ضمانت اجرای بیع با سند عادی؟ (بی‌اعتنایی به قانون ثبت، غفلت یا تغافل؟)، مندرج در: نقد رویۀ قضایی، زیر نظر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، جنگل.
 • میرزایی، علیرضا (1392). قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات بهنامی.

 

 • Abbey, Robert M. and Mark B. Richards (2006). A Practical Approach to Conveyancing, Eighth Edition, New York, Oxford University Press.
 • Arrunada, Benito and Nuno Garoupa, (2004). The Choice of Titling System in Land, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=311586.
 • Battersby, G.(1975). Contract for Sale of Land and Title to Land, Fourth Edition, London, Butter Worths and Co.
 • Bogusz, Barbara,(2002). Legislation (Bringing Land Registration into the Twenty-First Century- the Land Registration Act 2002), Modern Law Review Limited 2002, Blackwell Publishers, HeinOnline, 65 Mod. L. Rev.
 • Burn, E. H.,( 2004). Land Law (Cases and Materials), Eighth Edition, New York, Oxford University Press.
 • Cooke, Elizabeth (2003). the new law of land registration, hart publishing 1th edition, 185.
 • Cooke, Elizabeth( 2004). The Land Registration Act 2002 and the nature of ownership (New Perspectives on Property Law, Obligations and Restitution, Chapter 5), Edited by Alastair Hudson, London, Cavendish Publishing.
 • Cousins ,Matthew (2015). Architect's Legal Pocket Book, 2th edition, Routledge.
 • Cursley, Joe and Mark Davys (2011). Land Law, Seventh edition, Great Britain Palgrave macmillan law masters, ,2011.
 • p., McLaughlin J (1999). land administration oxford university press oxford, 1st edition, 55.
 • Dixon, Martin, (2009). Modern Land Law, Sixth edition, London, Rutledge-Cavendish.
 • Edward Hogg, James (1918). registration of title to land /Yale law journal, vol28, 4.
 • Enemark, Professor Stig, (December 2005). "Land Management and Development", available at: http: //www . vugtk . cz/ CLGE/ seminar- russels – 2005 / text / Brussels – Enemark – land Management - paper . Pdf.
 • Graham, Betters. by" Informaliy Created Interests in Land", in:Bright&Dewar, op cit p.499.
 • Gray, Kevin and Susan Francis Gray (2005). Elements of land law, Fourth edition, Oxford University Press.
 • Green&Cursley, J. Land law, forth Edition, Palgrave Publication, Hampshire 2001,PP 8-9
 • Green, Kate and Joe Cursley. Land Law, Fifth Edition, Great Britain, Palgrave Law Master.
 • Harpum, C. Megarry& Wades. law of Real Property, Sixth Edition, Sweet&Maxwell, London 2000.P.37.
 • Jackson (1978). Security of Title in Registered land, 94 LQR239.
 • Johan,Dewar. "Land,law and the family Home", In:Bright&Dewar,op.331-332.
 • Joseph,M. The Great Conveyancing Fraud, third Edition, Butterworth,London 1992.p.72.
 • Land Title Registry Office (2007). Public Consultation Document: Introducing Land Title Registration to Bermuda, Published by the Government of Bermud, Available at: http://www.gov.bm/portal/server..pt/disclaimer.html/gateway/PTARGS_0_2_8041_611_2094_43.
 • Miceli, Thomas J(1997). Economics of the Law: Torts, Contracts, Property, Litigation, New York, Oxford University Press.
 • Michael, Harwood (1997). conveyancing law & practice, routledge-cavendish, 2nd edition, 220.
 • Murphy, Tim (2004). Understanding Property Law, Fourth Edition, London Sweet and Maxwell.
 • Peter, Birks. "five keys to Land law", in: Bright&Dewar,op cit.Pp. 484-485
 • Rouff, Theodore B. F. (1959). Concis Land Registration Practice, London, Seet and Maxuell Limited.
 • Property law, Longman Publication, London 1996.p.65, n 72.
 • Stevensm, John (2004). The Royal Treasury of England, 1Edition, Clarck.
 • Stuart Anderson (1998). "the 1925 property Legislation: setting contexts", in: land law, Bright& Dewar, Oxford university press, p. 107.
 • Theodore B.F.Rouff (1957). An Englishman Looks At The Torrens System, online edition, The Canadian Bar Review,volxxxv ,15.