کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار بازنشسته دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با تصویب قانون تجارت سال ١٣١١، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی، انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا موفق به جلوگیری از تصفیه اموال تاجر متوقف نگردید. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفه‌ها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد.
روش شناسی: روش تحقیق، تطبیقی-تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها، بررسی اسنادی است. روش تحلیل داده‌ها، رویکرد توصیفی- تحلیلی است. 
یافته ­ها و نتایج: در مقررات فراورشکستگی، تلاش‌هایی برای حفظ کارخانه و بیان اختلاف میان توقف و ورشکستگی انجام گرفته است، لیکن به دلایل ناکافی بودن و عدم تجانس با مقررات قانون تجارت توفیقی چندان جهت احیای کارخانجات بحران‌زده به دست نیاورد. بررسی روند حاکم بر مقررات مذکور و مقایسه با نهاد بازسازی، موید ضرورت  تحول فلسفه حقوق ورشکستگی می‌باشد.   

کلیدواژه‌ها


- اسکینی، ربیعا (1387). ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: سمت.
- ایزانلو، محسن و جباری‌زاده، روزبه (1390). مسئولیت مدنی و ورشکستگی. حقوق تطبیقی. 2(1): 25-1.
- روشن، محمد و مظفری، محسن (1387). بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن. حقوق. 40(101): 89-71.
- سراج زاده، بهرنگ (1394). توقف و ورشکستگی اشخاص حقوقی در ایران و امریکا. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
- صقری، محمد (1396). حقوق بازرگانی ورشکستگی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- طجرلو، رضا (1389). بررسی مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان. حقوق، 40(2): 257-239.
- عرفانی، محمود (1394). حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه اموال. تهران: انتشارات جنگل جاودانه.
- عیسایی تفرشی، محمد؛ شهبازی‌نیا، مرتضی و ورمزیار، محمد (1388). اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق ایران و انگلیس. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 13(63): 201-178.
- عیسایی تفرشی، محمد؛ شهبازی‌نیا، مرتضی و رمضانی آکردی، حبیب (1394). قاعده تعلیق یا توقف خودبه‌خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران).پژوهش حقوق خصوصی. 4(12): 107-87.
- عیسایی تفرشی، محمد (1395). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
- قنواتی، جلیل وکهنمویی، اسماعیل (1389). بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده آمریکا و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 14(4): 143-115.
- کاویانی، کورش (1393). حقوق ورشکستگی. تهران: میزان.
- کاویانی،کوروش و جاوید، فرزانه (1389). بازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمایی حقوق ورشکستگی آنسیترال. دانش و پژوهش حقوقی. 3(1): 90-63.
- نورانی‌آزاد، سمیه (1388). بازسازی بنگاه اقتصادی در نظام حقوقی ایران. کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق دانشکاه علامه طباطبایی.
-Baird, Douglas. G. (1986). The Uneasy Case for Corporate Reorganizations. Journal of Legal study, Volume XV.
-Barnes,Timothy, Arnold, (1996). The Plain Meaning of the Automatic Satay in Bankruptcy: The Void/Voidable Distinction Revisited. Ohio State Law Journal. Vol 57. No1.
-Black, Henry, Campbell (1891). Black’s Law Dictionary. Abridged edition.
-Buchbinder David.L., (1994). Basic Bankruptcy Law For Paralegals. Aspen Law and Business.
-Luby, Chester .J (1952). Post-Confirmation Modifications in a Chapter X Reorganization Plan. The Yale Law Journal, vol61. No2.
-Mann, Richard.A & Roberts, Barry. (1992). Business Law and the Legal Environment. Boston. Cengage Learning.