اقدامات جامعه بین المللی و مقررات داخلی کشورها در مقابله جنایت تجاوز ارضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران. رایانامه: s.f.babaei@gmail.com

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: hasan.poorbafrani51@yahoo.com

10.30495/alr.2021.1935736.2117

چکیده

زمینه و هدف: جامعه بشری همواره در تلاش برای ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه حقوقی و اجرائی در جهت ممانعت از جنگ و تجاوز سرزمینی بوده است. چراکه جنگ علاوه بر نقض حاکمیت کشورها و ایجاد فجایع انسانی موجب برهم زدن صلح و امنیت بین‌المللی نیز می‌گردد.
روش: نوشتار حاضر با مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی در پرتو مراجعه به منابع مختلف و سوابق تاریخی به بررسی این سازوکارها می‌پردازد.
یافته‌ها و نتایج: نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی از اواخر قرن نوزدهم تاکنون اقدامات متعددی در مقابله با جنایت تجاوز ارضی انجام داده است که تشکیل دادگا‌ه‌های موقت و دائمی بین‌المللی و معاهدات دو یا چندجانبه از آن جمله می‌باشند. همچنین در مقررات داخلی برخی کشورها نیز در قسمت جزای ماهوی به جرم‌انگاری جنایت تجاوز ارضی و تعیین مجازات بر آن اشاره شده است که علی‌رغم ماهیت سیاسی جنایت تجاوز و وجود گرایش‌های مخالف در این زمینه، لیکن در عمل شاهد ازدیاد و تکثیر قوانین داخلی و ملی در جرم‌انگاری این جنایت می‌باشیم.

کلیدواژه‌ها


- بوهلاندر، مایکل. (1398). قانون مجازات آلمان. ترجمه اصلی عباسی. مجد.
- پور‌بافرانی، حسن. (1394). حقوق جزای بین‌المللی. چاپ هشتم. جنگل.
- پور‌بافرانی، حسن. (1396). صلاحیت دادگاه‌های داخلی در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی. مجله پژوهشنامه حقوق کیفری، 8(16)، 29-7.
https://jol.guilan.ac.ir/article_2622.html
- خالقی، علی. (1382). محاکمه صدام و مسئله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی. مجله پژوهش‌های حقوقی، 2(4).
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=68578
- خضری، شب بو. (1398). صلاحیت دادگاه‌های ملی و بین‌المللی در رسیدگی به اعمال ارتکابی داعش. چاپ اول. مهر کلام.
- ساک کیتی شیایزری، کریانگ. (1382). حقوق بین‌المللی کیفری. ترجمه بهنام یوسفیان و دیگران. چاپ اول. سمت.
- سودمندی ، عبدالمجید. (1394). رسیدگی به جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی. چاپ اول. نگاه بینه.
- شایگان فرد، مجید. (1397). تجاوز نظامی و اقدامات جامعه بین‌المللی. مجد.
- گودرزی بروجردی، محمدرضا؛ مقدادی، لیلا. (1386). قانون مجازات فرانسه. سلسبیل.
 
- Akman ,k. (2013). challenges for the international criminal court and the crime of aggression (Jurisdiction , immunity and politics)[ thesis in public international law. stock holm university].
- Amnesty international. (2007). universal jurisdiction : the duty of the state to enact  and implement legislation . Available at(90/2/19) http://igc.org
- ryngaert , c. (2008). jurisdiction in international law , new  York : oXford university press
- Anderson, M. (2010). Reconceptualizing Aggression. Duke Law Journal, 6(11).
- Glennon, M. J. (2010). The Blank-Prose Crime of Aggression. The Yale Journal of International Law, 35(4).
- German criminal code (2007)
-France  penal code 1999
-Russian pemal code
-ukrain penal code
-tajikistan criminal code
-croatia criminal code
-Georgia penal code
-Bulgarian penal code