بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اصفهان )خوراسگان ( ،اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان ) ، اصفهان ، ایران (نویسنده مسؤل)

3 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان، ایران.

چکیده

مجازات‌های جایگزین حبس با هدف رفع مشکلات عدیده زندان ها، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها‌، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات‌های مالی، خدمات عام المنفعه‌، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شده.است. این شیوه‌های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می‌شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده‌ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می‌نماید.استفاده از سیاست جایگزینی در قلمرو مجازات سالب آزادی در بسیاری موارد می‌تواند بر کاهش جمعیت کیفری و کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش هزینه سازمان زندانها و احیاناً افزایش درآمد دولت‌ها از طریق اعمال جایگزین هایی مثل جزای نقدی و ... منجر شود. در همین راستا در تلاش هستیم با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای به بررسی کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس بپردازیم.یافته های تحقیق نشان می دهد، مجازات جایگزین حبس موفق‌تر از مجازات حبس در تحقق اهدافشان بوده‌اند زیرا پیش بینی مجازاتهای جایگزین باعث متنوع‌تر شدن ضمانت اجراها و اجرای بهتر عدالت شده‌اند و اصلاح بازسازگاری مجدد اجتماعی مجرم را به جامعه فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


-ابن اثیر، علی بن محمد (بی تا). النهایه، تهران: مکتبه الاسلامیه.
-ابن فارس، ابوالحسین احمد (1404 ق). معجم مقاییس اللغه، بی جا: مکتب الاعلام الاسلامی.
-ابن منظور. محمد بن مکرم (1414 ق). لسان العرب. بیروت: دار صادر، چاپ سوم.
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1384). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات روم.
-جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1363). ترمینولوژی حقوق، تهران، تهران: انتشارات گنج دانش.
-خسروشاهی، احسان و قدرت الله، اکبری فرد. (۱۳۹۱). ماهیت و فلسفه مجازات‌ های تکمیلی در سیاست جنایی ایران، نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی.
-دهخدا، علی اکبر (1338). لغت نامه، تهران: چاپ سیروس.
-ریموند، گسن(1371). بحران سیاست جنایی کشورهای غربی، ترجمه نجفی ابرند آبادی، علی حسین، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10، تابستان، انتشارات شهید بهشتی.
-شامبیاتی، هوشنگ (1384). بزهکاری اطفال و نوجوانان،، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد و ژوبین. چاپ سیزدهم.
-صانعی، پرویز. (1354). حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول.
-صفاری، علی (1386). کیفرشناسی، تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی؛ تهران، انتشارات جنگل، اول.
-علی آبادی، عبدالحسین. (1368). حقوق جنائی، تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول.
-فراهیدى. خلیل بن احمد (1410 ق). کتاب العین.. قم: انتشارات هجرت، چاپ دوم.
-نوربها، رضا. (1386). زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ هجدهم.