نظام اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران در حقوق امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ، گروه علوم انسانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحد عربی.

2 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: روند اعمال تحریم‌ها در کشور امریکا بسیار پیچیده و درعین حال شفاف است، نهادهای دارای قدرت در اعمال تحریم در این کشور مختلف بوده و برای اینکه تصمیم‌ها یا مصوبات آنها قدرت اجرایی به خود بگیرد سازکارهای متفاوتی دارد تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دو صورت دستور اجرایی و قانون اعمال شده است. دستور اجرایی فرمانی است که رئیس-جمهور آمریکا صادر می کند و حیطة عملیاتی آن کارکنان و مجموعة اجرایی تحت عملکرد رئیس‌جمهور است. گنگره نیز با اختیارات گسترده و با وضع قوانین مختلف و قوه قضائیه نیز از طریق آرای محاکم خود در تحریم‌های ایران نقش داشته‌اند. که در این پژوهش، هدف، آشنایی با این نهادها و انواع اقدامات آنها در اعمال و اجرایی نموده تحریم‌ها علیه ایران می‌باشد.
روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است. به این ترتیب سعی شد با بررسی منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، نظام اعمال تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران مطالعه شود.
یافته‌ها: تحریم دو بازیگر اصلی دارد. کشور یا کنش‌گر فرستنده (Sender) و کشور یا کنش‌گر هدف (Target) که تحریم علیه آن انجام می‌گیرد. نویسندگان قانون اساسی امریکا به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت، با تقسیم قدرت میان سه شاخه حکومت، سیستم توازن و بررسی را به‌وجود آورده‌اند و هر قوه بر عملکرد دیگری نظارت می‌کند که در اعمال تحریم‌ علیه کشورها نیز همین رویه پیگیری می‌شود و هر نهادی در محدوده اختیاراتی که دارد می‌تواند به اعمال تحریم علیه دیگر کشورها اقدام می‌کند ولی برای اجرایی شدن این اقدام نظارت‌ها و سازکارهای مختلفی پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها


- ابراهیمی، سی نصراله و شادی اویارحسین(1391). آثارتحریمبراجرایقراردادهایبازرگانیبین‌المللیازمنظرفورسماژور، دو فصلنامه علمی– پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره 2.
-احمدی‌نژاد، مریم (1391). منشور ملل متحد به‌مثابه قانون اساسی، فصلنامه سیاست خارجی، سال 26، شماره3.
-بهروزی‌فر، مرتضی (1383). اثر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی، فصلنامه پژوهش­نامه بازرگانی، شماره 33.
-جمعی از پژوهشگران (1392). روایتی کوتاه از تحریم، انتشارات اندیشکده راهبردی تبیین.
-خوش‌ضمیر، نیکی (2012). تاثیر تحریم‌های امریکا بر ایران، نشریه انجمن حقوقی آسیا، دوره دوم، شماره 4.
-کازرونی، سیدمصطفی (1392). بررسی اثر تحریم‌هایOFAC ایالات متحده آمریکا بر روی حقوق بشر بیماران در کشورهای مورد تحریم، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
- مرادی، حسین و دهشیار، حسین (1396). نقش کنگره ایالات متحده در وضع تحریم‌ها علیه ایران، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره 33.
-Carter, Barry E. (1988). International Economic Sanctions: Improving the Haphazard US Legal Regime, Cambridge University Press.
-Jacobson, Michael. (2008). "Sanctions against Iran: A Promising Struggle," Washington Quarterly, Vol. 31, No.3: PP.69-88.
-Norman. Andrew, (2017). “Constitutional Authority Statements and the  Powers of Congress: An Overview”, Retrieved From: www.crs.gov, (2017/9/25).  -Phillips. Amber, (2015). “Can Congress Stop The Iran Deal?”, from: http://www.washingtonpost.com, (2015/11/12).
-Tama. Jordan, (2015). “Bipartisanship in a Polarized Age: The U.S. Congress and Foreign Policy Sanctions”,  School of International Service, American University, Retrieved From: http://www.american.edu/sis/faculty, (2016/01/18).
-Spanier. John, Eric M. Uslaner, (1985). Americac Foreign Policy Making and the Democratic Dilemmas, Fourth Edition, CBS College Publishing, New York.
-Watson, Darius. (2009). “Continuity and Change in the US Nuclear Nonproliferation Policy: a Critical Analysis,” Paper presented at the Annual Meeting of the International Studies Association, February 15-18, 2009, New York.