اقدامات پیشگیرانه دولت ها در جهت حفاظت از محیط زیست دریایی ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک در مرحله قبل از وقوع حادثه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق بین‌الملل، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحدۀ عربی. رایانامه: hoomanfathi.attorney@yahoo.com

2 استاد گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: mirabbasi@ut.ac.ir

3 استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: pournouri@yahoo.com

10.30495/alr.2021.683849

چکیده

زمینه و هدف: حمل‌ونقل مواد خطرناک می‌تواند آسیب‌های جدی برای محیط‌زیست داشته باشد. دولت‌ها در این خصوص متعهد هستند تا از محیط‌زیست حمایت نمایند. علاوه بر این، کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص وجود دارند و کشورهای عضو موظف هستند تا اقدامات لازم را انجام دهند. یکی از این تعهدات، اقدامات پیشگیرانه دولت‌هاست. این اقدامات به منظور پیشگیری از ورود ضرر و خسارت به محیط‌زیست می‌باشد که در یک چارچوب مدیریتی خاص تحقق می‌یابد که به دو صورت می‌باشد: اقدامات پیشگیرانه قبل از ورود حادثه و اقدامات پیشگیرانه بعد از ورود حادثه.
روش: در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایج: این پزوهش، اقدامات و تعهدات احتیاطی دولت‌ها در مرحله قبل از ورود حادثه بررسی شده است. این اقدامات شامل قانونگذاری و اجرای قوانین و سیاست‌های حفاظتی، مدیریت و اقدامات پیشگیرانه، همکاری بین‌المللی، مشورت، اعلان و اطلاع‌رسانی، تبادل اطلاعات، اطلاع‌رسانی به عموم و ملزومات اضطراری است. دولت‌ها باید همگام با یکدیگر، به این مهم پرداخته و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند، چرا که آلودگی‌ها و خسارات ناشی از حمل‌ونقل مواد خطرناک به دلیل ماهیت خطرناکی که دارند، ممکن است از کشوری به کشور دیگر منتقل شده و آسیب‌های زیست‌محیطی شدیدی به بار آورد.

کلیدواژه‌ها


- Weiss, E. Brown (1986). Environmental Disasters in International Law in Anuario Jurídico Interamericano, 1986 (O.A.S., Washington, D.C.
- Ramcharan, B.G (1991). The International Law and Practice of Early Warning and Preventive Diplomacy: The Emerging Global Watch, Ch. 7 (The Practice of Early Warning; Environment, Basic Needs and Disaster Preparedness).
-Fontainebleau Hotel Corp. v. Forty-Five Twenty-Five (1959). Inc.,114 So. 2d 357 (Fla. Dist. Ct, At: http://definitions.uslegal.com/s/sic-utere-tuo-ut-alienum-non-laedas.
-General Comment (2004). Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, Do. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 80(31).
-ILC, Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, (2005).
-International liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by international law [agenda item 4], (2000). document a/cn.4/509, comments and observations received from governments: report of the secretary-general, 17.
-ICJ, Nuclear Tests (Australia v. France), I.C.J. Reports (1974).
-Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), (1957). vol. XII, p. 281. At: International Law Reports, 
http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/RecordDetails?id=COU-143747&index=courtdecisions.
-OHCHR (1981). General Comment No.3. Article 2 (Implementation at the national level).
-Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities (2001). Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 10 (A/56/10).
-Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session  (2005).
-Resolution of the European Council on Environmental Law concerning Principles Concerning International Cooperation in Environmental Emergencies Linked to Technological Development (1984). Environmental Policy and Law, vol. 12.
-Virally (1983). Review Essay: Good Faith in Public International Law American, Journal of International Law, 1 (77):130-134