استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: d.farzanehh@yahoo.com

2 استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) رایانامه: Jnourshargh@gmail.com

3 دانشیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: a.shams@gmail.com

10.30495/alr.2021.683848

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مباحث و موضوعات مهمی که امروزه در مباحث مرتبط با بحث داوری مطرح است، استقلال شرط داوری می‌باشد، که به نظر می‌رسد با توجه به قاعده صلاحیت بر صلاحیت و همچنین، مشکلات و نیارهایی که با توجه به ارتباط افراد با هم تعریف می‌شود، شایسته است که اصل استقلال شرط داوری مورد قبول و پذیرش واقع شود.
روش: در پژوهش حاضر، جهت گردآوری مطالب و داده‌ها، از روش کتابخانه‌ای-توصیفی و جهت دستیابی به نتیجه، از روش تحلیلی استفاده شده است. 
یافته ها و نتایج:  پذیرش و استقلال شرط داوری رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی نیز در صلاحیت داور قرار دارد و تصمیم داور به بطلان قرارداد اصلی به معنای بی‌اعتباری شرط داوری نیست. بنابراین، مقاله حاضر برآنست که استقلال شرط داوری را در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


- اسدی‌نژاد، سیدمحمد (1378). داوری تجاری بین‌المللی ایران و آنسیترال، گیلان، انتشارات دانشگاه گیلان.
- اسکینی، ربیعا (1384). مبانی نظری اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی، مجله‌نامه مفید، 10(43): 30-5.
- امامی، حسن (1374). حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه.
- امیرمعزی، احمد (1388). داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، تهران، نشر دادگستر.
- انصاری، مرتضی (1392). مکاسب، قم، انتشارات دارالعلم.
- بختیاروند، مصطفی و احمدی، میترا (1397). انواع رأی در داوری تجاری بین‌المللی با تأکید بر حقوق ایران، مجله حقوقی بین‌المللی، 35(58): 298-273.
- جعفری‌لنگرودی، محمدحعفر (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش.
- جعفریان، منصور (1373). تاملاتی بر لایحه داوری تجاری بین‌المللی، مجلس و راهبرد، (13).
- جنیدی، لعیا (1378). نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
- جنیدی، لعیا (۱۳۷۶). قانون حاکم در داوریهای تجاری بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر.
- دهخدا، علی‌اکبر (1372). لغت‌نامه، تهران، نشر دانشگاه تهران.
- ره‌پیک، حسن (1395). حقوق مدنی پیشرفته، مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد، تهران، نشر خرسندی.
- زارع، مهدی و همکاران (1394). مقدمه‌ای بر داوری تجاری در دعاوی تجاری بین‌المللی، مجله پژوهش‌های حقوقی و کیفری و خصوصی، 11(26): 64-47.
- سیفی، سیدجمال (1383). اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین‌المللی، تهران، نشر مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
- شیخ‌محمدی، مرضیه (1391). استقلال شرط داوری در حقوق ایران و انگلیس، تهران، انتشارات جنگل.
- صفایی، حسین (1377). سخنی چند درباره‌ی نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون داوری تجاری بین‌المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 40(1050): 39-5.
- صفایی، سیدحسین (1389). حقوق بین‌المللی و داوری‌های بین‌المللی، نشر میزان، چاپ سوم.
- عابدی، محمدتقی (1385). صلاحیت قضایی و صلاحیت داوری، حقوق بین‌الملل، (35): 149-89.
- کاتوزیان (1392). اعمال حقوق قرارداد، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
- جعفری‌لنگرودی، جعفر (1388). مجموعه محشی قانون مدنی، تهران،گنج دانش.
- مافی، همایون (1395). شرحی بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
- محقق‌داماد، سیدمصطفی (1390). نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
- مهاجری، علی (1387). مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر فکرسازان.
- نصیری، مرتضی و همکاران (1386).آیین رسیدگی داوری تجاری بین‌المللی ایران، تهران، نشر جاودانه.
- یوسف‌زاده، مرتضی (1393). قرارداد داوری، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
- American Bell International v. Islamic Repubic of Iran (1987). Des.No.DEC 58-48-3, (19 March), Reprinted in 14 Iran–US CTR 173, 174 (1987-1).
- Born, Gary (2012). International Arbitration: Law and Practice, Kluwer Law International.
- Caron, David D. & Lucy F. Reed (1995). “Post Award Proceedings under the UNCITRAL Arbitration Rules”, Arbitration International, vol. 11, No. 4.
- Harris Int'l Telecomms. Inc. v. Iran (1988). 18 Iran–U.S. Cl. Trib. Rep.
-Lee, Karen (2010). Iran–United States Claims Tribunal Reports, Cambridge University Press, vol. 38 2004-2009.
- Lockheed Corporation v. Islamic Republic of Iran (1988). Dec. No. DEC 84-829-2 19, September reprinted in 19 Iran-US, CTR 317, 318 (1988-11).
-Schwebel, Stephen M (1987). International arbitration: three salient  problems, Grotius, Cambridge University Press.
- Sklenyte, Aiste (2003). International Arbitration: the doctrine of separability and Competence-competence Principle.
- Smit, Robert H (2002). Separability and Competence-Competence in International Arbitration: Ex Nihilo Nihil Fit? Or Can Something Indeed  Come from Nothing?.
- United Nations (2005). United Nations Conference on Trade and Development, Dispute Settlement,NewYork and Geneva.
- Van Den Berg, Albert yan (2011). Arbitration Advocacy in Changing Times, Kluwer Law International.
-Zekos, Georgios I (2008). International  commercial  and  marine  arbitration, Routledge-Cavendish.