بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

2 استادیار اگروه حقوق واحدبافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران (نویسنده مسول).

3 گروه حقوق واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: حکمرانی خوب مفهومی است که اخیرا در علوم سیاسی، اداره عمومی و مدیریت توسعه مطرح شده است. این مفهوم کنار مفاهیم و اصطلاحاتی به مانند مردم سالاری، حقوق مدنی، مشارکت مردمی، حقوق بشر و توسعه اجتماعی پدیدار شده است و در دهه اخیر، با اصلاح بخش عمومی پیوند خورده است و در نظم مدیریت عمومی به عنوان یک مفهوم و الگوی جدید در نظر گرفته می شود که بر نقش مدیران عمومی در فراهم آوردن خدمات با کیفیت بالا تاکید دارد.
روش تحقیق: در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی و در قالب کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقلات موجود در این زمینه بهره مند شده است.
یاففته ها و نتیجه گیری: نظام قضایی به عنوان نهادی که مسئول اجرای قانون و ایجاد نظم و امنیت در جامعه و احقاق حقوق تضییع شده افراد می باشد، و هدف آن عدالت قضایی می باشد، ممکن است حیات معنوی و مادی افراد را جزئاً یا کلاً در معرض خطر قرار دهد. به عبارتی در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای حکمرانی خوب و نظارت بر قوه قضائیه به صورت کارآمد و روشنی بیان نشده است.

کلیدواژه‌ها