تاثیر مقرره‌گذاری بر تحدید اختیارات نیروی انتظامی در صدور مجوز سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

3 گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است. فساد در سازمان‌های غیردولتی در حال گسترش است. برخی تحدید اختیارات نیروی انتظامی می‌تواند فعالیت‌های مبارزه با فساد را با چالش مواجهه کرده و سلب اعتماد عمومی را موجب شود. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعیت تاسیس سازمان‌های غیر‌‌دولتیِ مبارزه با فساد در ایران می‌پردازد. تحقیقات نشان داد فقدان قانون و تصویب مقررات غیر استاندارد در مورد تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی، سلب یا تحدید برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به برخی نهادها، واگذاری تشخیص معافیت از ارائه عدم سوء پیشینه کیفری بر عهده رئیس هیات مرکزی نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد، عدم مدیریت صحیح در اعطای مجوز به سازمان‌های مردم نهاد، تعارض منافع، نحوه نظارت و ارزیابی، سبب از دست رفتن بزرگترین سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی شده است. پلیس نقش مهمی در حفظ نظم و امنیت هر کشور ایفا می‌کند اما خارج کردن برخی وظایف قانونی از حیطه اختیاراتشان، مانع از فعالیت یا اثربخشی لازم برای پیشگیری از فساد می‌شود. این پژوهش می‌تواند موجب ارتقاء تصویب قوانین و مقررات، برای مبارزه با فساد گردد.
پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، توصیفی تحلیلی، با استفاده از ابزار اسنادی و کتابخانه‌ای از پایگاههای معتبر ملی و بین‌المللی صورت گرفته است. تمام اطلاعات و داده‌ها به دقت جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


- امیری، حسینعلی (1395). آسیب شناسی نظام قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی در فرانسه. چاپ اول. تهران: میزان.
- تقوی، سید عباس؛ سلیمی، صادق؛ جمشیدی، علیرضا (1398). سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با نقش پلیس در کشف جرایم اقتصادی. پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی. 14(55). 112-95.
- راعی، مسعود؛ عطریان، فرامرز (1393). استقلال سازمان‌های غیر‌دولتی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و سوئیس. مطالعات حقوق تطبیقی. 5(2):400-379.
- رمضانی قوام آبادی، محمد حسین (1394). مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان‌های مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تاسیس تا فعالیت. مطالعات حقوق تطبیقی. 6(2): 567-541.
- قاسمی، غلامعلی؛ تسخیری، محمد صالح (1396). شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی. پژوهش حقوق عمومی. (55): 243-215.
- کمینی، ساعره (1394). مبانی و حدود تاثیرگذاری سازمان‌های مردم ‌نهاد بر نهادهای حاکمیتی. پایان نامه، مرودشت: دانشگاه آزاد اسلامی.
- لازرژ، کریستین (2000). درآمدی بر سیاست جنایی. برگردان: علی حسین نجفی ابرندآبادی. چاپ ششم. تهران: میزان.
- وروایی، اکبر؛ محمدی، همت؛ نوریان، ایوب. (1395). مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند کیفری. تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. 12(28): 43-27.
-Cambridge dictionary. On line. Retrieved on 12 Jan. 2019. From: https:// dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/quango
-Colliard, Claude-Albert. (1975). Libertes publiques. On line. Retrieved on May 23, 2019 From: https://www.amazon.com/Liberte%CC%81s-publiques-Pre%CC%81cis-Dalloz-French/dp/2247011179
-Dariusz, Szydtowski; Kamil, Martyniak. (2018). Cooperation Between State Agencies and NGOs in Crisis Situations. Issue: ASEJ 2018; 22 (4): 17-20. On line. Retrieved on 26 Jan. 2020. From: https://asej.eu/resources/html/article/details?id=185557&language=en
-Martine, Beijerman (2018). Conceptual confusions in debating the role of NGOs for the democratic legitimacy of international law, Transnational Legal Theory, 9:2, 147-173,  DOI: 10.1080/20414005.2018.1547956
-Recommendation CM/Rec(2007)14 of the Committee of Ministers to member states on the legal status of non-governmental organizations in Europe. Retrieved on 21/04/2018. From:
-Som, Borann. (2017). Thesis: Working Together for Good Governance: The Role of NGOs in Corruption Prevention in the Cambodian Public Sector. Retrieved on 23 January 2019.From:https://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/20.500.11937/59667/Som%20Borann%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
-the global economy.com, Business and economic data for 200 countries. On line. Retrieved on 30 Jan. 2019.
-Transparency International. On line. Retrieved on 26 Jan. 2020 From: https://www.transparency.org/cpi2019.