بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

2 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، نگاه به طفل یا نوجوانِ معارض با قانون بعنوان یک بزه‌دیده است تا یک بزهکار؛ به همین لحاظ اتخاذ تدابیر حمایتی از این اطفال و نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که اطفال و نوجوانان معارض با قانون قبل از اینکه بزهکار شوند و یا در حین بزهکاری، بزه‌دیده واقع می‌گردند. لذا در برخورد و واکنشهای اجتماعی نسبت به آنها همواره این امر می‌بایست لحاظ گردد. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان معارض با قانون بررسی و جستجو شود. این بزه‌دیدگی می‌تواند مربوط به قبل از بزهکاری، همزمان با آن و یا پس از بزهکاری در مرحله فرآیند سیستم عدالت کیفری باشد. اتخاذ تدابیر حمایتی بعنوان یک بزه‌دیده در خصوص اطفال و نوجوانان معارض با قانون امری اجتناب‌ناپذیر است؛ در غیر اینصورت بزهکاری روز به روز در آنها نهادینه‌تر شده و به بزرگسالانِ بزهکار تبدیل می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


- ابراهیمی، شهرام (1396)، جرم‌شناسی پیشگیری، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: بنیاد حقوق میزان.
- الرود، پرستون، رایدر، آر. اسکات (1392)، دادرسی ویژه نوجوانان، مترجم احمدرضا علیزاده و محمد بارانی، چاپ اول، تهران، نشر ایمان.
- خالقی، علی (1390)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات شهر دانش.
- رایجیان اصل، مهرداد (1390)، بزه‌دیده‌شناسی، جلد یکم، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
- سرجیو پینه‌رو، پائولو (1383)، گزارش جهانی در مورد خشونت علیه کودکان، ترجمه علیرضا یارپرور، تهران: یونیسف.
- عباس‌زاده، محمد (1387)، «رویکرد حقوقی به طفل در معرض خطر در حقوق ایران و انگلستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید.
- گراهام، جان (1383)، «تأثیر مداخله‌های زودهنگام روان‌شناختی اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری»، ترجمه یاسمن خواجه‌نوری، حقوقی دادگستری، (48 و 49): 330-307.
- مؤذن‌زادگان، حسنعلی (1383)، «کودکان و نوجوانان معارض با قانون و واکنش‌های اجتماعی»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تحلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران: سمت.
- مؤذن‌زادگان، حسنعلی (1397)، دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، (دیباچه)، چاپ یکم، تهران: نگاه معاصر.
- مهدوی، محمود (1391)، پیشگیری از جرم (پیشگیری رشدمدار)، چاپ اول، تهران: سمت.
- مهرا، نسرین (1386)، «نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در انگلستان و ولز»، تحقیقات حقوقی، 10(46): 98-75.
-Becker, H. Out Siders (1963). New York, Free Press, Ch. 11.
- Cohen, S., (1985). Visions of social Control, Cambridge: Policy.
- Committee on the Rights of the Child (2016). Concluding Britain and Northern Ireland.
- Drake, Brett & Pandy, Shanta (1996). Understanding the relationship between neighborhood poverty and specific types of child maltreatment, child abuse and neglect, 20(11): 1003-1018.
- Penal Reform International (2013). Protecting Children's rights in criminal Justice systems.
- Pierpoint, Harriet (2008). Quickening the PACE? The use of Volunteers as appropriate adults in England and Wales, Policing and Society, 18(4): 397-410.