جرائم مورد تأکید اف.ای.تی.اف و روش‌های ارتکاب این جرائم از طریق نظام بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی،گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی جرائم مورد تأکید اف.ای.تی.اف و روش‌های انجام این جرائم پرداخته است. بحث اف.ای.تی.اف و کارکرد آن یکی از موضوعات اساسی و مهمی است که اخیراً در خصوص پیوستن یا نپیوستن ایران با آن دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. همین امر بیش از هر چیز شناخت اف.ای.تی.اف را به یک ضرورت مبدل ساخته است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار این است که جرائم مورد تأکید اف.ای.تی.اف چیست و عوامل آن‌ها چگونه به ارتکاب این جرائم دست می‌زنند؟ تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌های تحقیق بیانگر این امر است که پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مهم‌ترین جرائم مورد تأکید در اف.ای.تی.اف است. همچنین عوامل تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی برای ارتکاب این جرائم عموماً از شبکه‌های بانکی و با استفاده از حساب‌های وابستگان، حساب‌های دسته‌جمعی، حساب‌های انتقالی واسط و حساب‌های غیرفعال، حواله‌های بانکی و ترتیبات وثیقه وام، استفاده از ابزارهای بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری، استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال، استفاده از عاملین پول‌شویی، قمار اینترنتی، کارت‌های از پیش‌پرداخت‌شده، حراج‌های پیوسته برای اهداف خود استفاده می‌کنند و هدف اف.ای.تی.اف مقابله با چنین اقداماتی است.

کلیدواژه‌ها