بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه؛ ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه؛ ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

مسئولیت مدنی و عدالت خواهی که در کنار آن توزیع عدالت در جامعه به شکل صحیح، از مباحث عدالت اجتماعی در جامعه می‌باشد. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی اثر عدالت توزیعی بر مسئولیت مدنی می­پردازد. مسئولیت مبتنی بر تقصیر در پاسخگویی در برخی زمینه­ها از جمله مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان در برخی موارد انعکاس‌هایی در خصوص عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی مشاهده می­شود اما اساس مسئولیت مدنی همچنان بر اساس نظریه تقصیر استوار است. تقسیم و توزیع مساوی تقصیر میان چند عامل مشترک که درجه تقصیر آنها مشخص نیست و همچنین مسئولیت مدنی صندوق تامین خسارت بدنی، از مهمترین مصادیق انعکاس عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. در حقیقت یافته­های این مقاله بر این حاکیست در حقوق ایران تراز توزیع به دلیل فقدان­های کارآمد صحیح توزیع نمی­شود در مواری نیز می­توان از دیدگاه فقها به تساوی موارد قانونی اشاره کرد چرا که قانون مدنی بر پایه حقوق شهروندی و همینطور در زمینه­ی حقوق پایه‌ای از دیدگاه فقیه نیز باشد.

کلیدواژه‌ها