بیت کوین؛ پولشویی و راهکارهای مقابله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران(نویسنده مسئول)،

3 استاد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق،دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بیت کوین ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺘﻜـﻲ ﺑـﺮ اﺻـﻮل رﻣﺰﮔـﺬاری ﺑـﺮای ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻦ تراکنش‌ها اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪة ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﺪارد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﭻ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳـﺎ ﻧﻬـﺎد دوﻟﺘﻲ اداره نمی‌شود. در واقع بیت کوین اوﻟﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺟﻬـﺎن و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ و بانک‌های ﻣﺮﻛﺰی اﺳﺖ. بیت کوین در کنار مزایای متعددی که برایش برشمرده‌اند دارای معایبی می باشد که از آن جمله می توان به این امر اشاره کرد که ابزار مناسبی برای پولشویی می تواند باشد . سؤال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرارگرفته این است که ارتباط جرم پول‌شویی با بیت کوین و راهکارهای مقابله با آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که ایجاد یک تکنولوژی جدید انقلابی به نام بیت کوین نوآوری را به سطح جدیدی برای شرکت‌ها و سیستم‌های پرداخت و ارتباطات وارد کرد و مانند ادوار قبل ورود یک تکنولوژی جدید و توسعه‌یافته با تهدیداتی از جانب فعالیت‌های غیرقانونی مواجه شده است. هویت پنهان خریداران و فروشندگان بیت کوین، عدم نظارت و کنترل دولت‌ها و عدم امکان مستندسازی مدارک پولشویی در بیت کوین از مهم‌ترین دلایل استفاده از بیت کوین به‌عنوان ابزار پول‌شویی بوده و شفافیت مبادلات مالی، کارآمد شدن دولت‌ها در زمینه کنترل مبادلات بیت کوین، همکاری دولت‌ها و تدوین قوانین لازم برای بیت کوین به‌عنوان راهکارهای مقابله با پولشویی از طریق بیت کوین قابل‌بیان هستند.

کلیدواژه‌ها