التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور با تاکید بر اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 گروه حقوق، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. استادیار حقوق اقتصادی، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز(پژوهشکده هرمز) دانشگاه هرمزگان، ایران

3 گروه حقوق، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران . دانشیار حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در پرتو اندیشه حاکمیت محور کلاسیک، مقررات گذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنترل امور توسط حاکمیتها اصولا از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت می دهند. اما با بسط اندیشه های حقوق بشری و شکل گیری مفهومی بنام توسعه، ایجاد بسترها و زمینه های تحقق آن بر عهده دولتها گذارده شد. بر این اساس دولتها ملزم به تدوین سیاستهای توسعه محور و اصلاح مقررات مانع در پرتو مقررات زدایی می باشند. اما این مسئله مد نظر می باشد که چه عواملی موجب التزام دولتها به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور است؟ بر این اساس چنانچه دولتها با لحاظ اصول دموکراسی و شاخص های حکمرانی مطلوب خود را بازتعریف نمایند، التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور محقق خواهد شد. همچنین این التزام ممکن است به واسطه برخی اسناد بین المللی اعم از معاهدات و قطعنامه های سازمانهای بین المللی نیز ایجاد گردند که جنبه حقوق بشری دارند. البته این عوامل به هم وابسته هستند بنحوی که رویکرد به دموکراسی در بعد داخلی می تواند زمینه های رعایت الزامات بین المللی را نیز فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


- رشوند بوکانی، مهدی؛ باقری، محمود (1390). حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
- تسون، فرناندو (1392). فلسفه حقوق بین‌الملل، ترجمه دکتر محسن محبی، تهران: موسسه پژوهشهای شهر دانش.
- حبیب‌زاده، توکل؛ سیفی، حافظه (1392). تاثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تاکید بر بُعد ملی، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، 18(62): 38-11. 
- دانلی، جک (1378). جایگاه حقوق بشر در نظریه‌های روابط بین‌الملل، ترجمه امیر مسعود اجتهادی، مجله سیاست خارجی، 13(3).
- ذاکری، مهدی (1383). مفاهیم کلیدی حقوق بشر، تهران: نشر میزان.
- رضایی، محمدتقی (1390). نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، تهران: نشر میزان.
- سن، آمارتیا (1396). توسعه یعنی آزادی، ترجمه: محمد سعید نوری نائینی، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.
- سنگوپتا، آرجون (1383). حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمه: توسلی جهرمی، منوچهر، مجله حقوقی، (30): 250-179.
- شریفی طرازکوهی، حسین (1392). زمینه‌ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
- فون هایک، فردریش (1992). راه بردگی، ترجمه: تفضلی، فریدون، پاداش، حمید، تهران: نگاه معاصر.
- قاری سید فاطمی، سیدمحمد (1393). حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، چاپ چهارم، تهران: نشر شهر دانش.
- کومارسینها، منوچ (1385). از کمیسیون حقوق بشر تا شورای حقوق بشر: یک راه طولانی، مترجم علی قاسمی، فصلنامه دیدگاه های حقوقی قضایی، (38 و 39): 49-41.
- سیف، علی (1391). تولید مالی، چالشها و راهکارها، تهران: دانشگاه دفاع ملی.
- زارعی، محمد حسین؛ عرفان، شمس (1392). درآمدی بر مفاهیم و نظریه‌های مقررات‌گذاری اقتصادی، مجله تحقیقات حقوقی، (62): 234-163.
- ﯾﺎﻭﺭﯼ،ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻪ (1393). درآمدی بر مفهوم تنظیم‌گری حقوقی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره5، شماره2.
-کرمی، جهانگیر (1375). شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، تهران، وزارت خارجه.
- تاموشات، کریستیان (1391). حقوق بشر، ترجمه: دکتر حسین شریفی طرازکوهی، تهران: نشر میزان.
- والاس، ربکا (1387). حقوق بین‌الملل، ترجمه: سید قاسم زمانی، تهران: انتشارات شهر دانش.
- موسی‌زاده، رضا (1389). حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران: نشر میزان.
- سالومون، مارگوت ای (1391). مسئولیت جهانی برای حقوق بشر، فقر جهانی و توسعه حقوق بین‌الملل، مترجم: آزاده السادات طاهری، سیمین دخت کارگر، سیدضیاءالدین مدنی، سمیه سادات میری لواسانی، به کوشش: فریده شایگان، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو.
-Eregare E.A., Afolabi, A.O.(2009). The Effects of Globalization and Deregulation on Nigerian Culture Industries, J Soc Sci, 21(2).
-Carraro, Valentina (2017). The United Nations Treaty Bodies and Universal Periodic Review: Advancing Human Rights by Preventing Politicization, john Hopkins University press.
-Forsythe, David (200). Human Rights and Comparative Foreign Policy, United Nations university press.
-Marks, Stephen (2008). Implementing the Right to Development, Harvard School of Public Health.
-Kados, Mihaela (2012). The reflection of good governance in sustainable development strategies, Procedia- Social and Behavioral Sciences.
-Drucker, peter (1995). The End of Economic Man: The Origins of Totalitarianism, Transaction Publishers; Revised edition.
-Andreassen, Bård A (2010). The Right to Development and Legal Empowerment of the Poor, The Bangladesh Development Studies, 1-2 (33): 311-325.