درآمدی بر جرم شناسی راست جدید و گرایشهای آن

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق واحـد تهـران مرکـز و مدرس دانشگاه آزاد قم و همدان

چکیده

در این مقاله سعی بر این است تا با تحلیل نوشتگان موجود در رابطه با جرم شناسی راست جدید،
مفهوم و انواع مهم آن تبیین گردد. بر این اساس، پس از تحلیل مفاهیم موجود در مکتب جرم شناسی
راست جدید، مبنی بر شیوهی پیدایش و بسط اندیشههای جرم شناختی، انواع گرایشات موثر در آن نیز
مورد بررسی قرارگرفته است. نتیجه اینکه با توجه به ارائهی رویکردهای اصلاحگرا توسط نظریهپردازان
متعدد عرصه جرم شناسی که قائل به تأثیرپذیری مجرم از شرایط زیستی ـ روانی و اجتماعی بودهاند، با
آغاز دههی 1980و نوعی چرخش سیاسی به سوی جناح راست، شاهد گفتمانی توده گرا که متضمن
برخورداری مجرم از آزادی اراده و نیاز به مقابله با جرم و دست یازیدن به رویکردهای سزاگرا و
سرکوبگر است، میباشیم، این مکتب با دلایلی همچون خیزش فزایندهی جرایم، افزایش ترس ناشی از
جرم، جسارت مجرمین و تضعیف نظام عدالت کیفری موجب تجدید حیات مکتب کلاسیک در قالب
نئوکلاسیک نوین گردیده است؛ با این وصف که در جرم شناسی راست نو رسوخ دیدگاههای سیاسی
نیز مشهود است