ایراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در نظام حقوقی ایران و لبنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 عضو هیات علمی واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران /نویسنده مسئول/

3 عضو هیات علمی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

4 عضو هیات علمی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

در مواد 89 و 84 قانون آئین دادرسی مدنی ایران به بررسی ایرادات موقتی و دائمی دعاوی مدنی پرداخته است که به محض حادث شدن هر یک از آن دلایل دعوا به صورت دائمی با موقت متوقف می گردد و تا زمانی که ایراد و مانع مورد نظر برطرف نگردد دعوا قابل پیگیری و رسیدگی در دادگاه های قضایی نمی باشد. در ماده 84 در بند دوم به ایراد امر مطروحه یا ارتباط دعوای مورد نظر اشاره شده است که از موانع موقت دادرسی می باشد. در قانون اصول محاکمات مدنی لبنان نیز ایراد امر مطروحه یا دعاوی مرتبط پذیرفته شده است. در قانون اصول محاکمات مدنیه مصوب سال 2009 میلادی لبنان در ماده 50 الی 68 به بررسی ایرادات دادرسی وایرادامر مطروحه و مرتبط پرداخته است که تا حدودی جامع و کامل اشاره شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که در حقوق ایران تنها به حصر امر مطروحه در حد شمردن برخی موارد اشاره شده است و تکلیف اصحای دعوا، تعیین میزان دامنه اعمال ایراد امر مطروحه، زمان و مکان طرح دعوی، خوانده و خواهان قانونی وضع نشده است و به نظر می رسد دادرس در این امر حین رسیدگی دچار ابهام و سردرگمی گردد. پیشنهاد می گردد که قانونگذار تکلیف موارد یاد شده را طی بند یا تبصره ای ذیل ماده 84 بند دوم آن مشخص سازد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای، مقالات، سایت های اینترنتی تکمیل شده است.

کلیدواژه‌ها


کتب فارسی
- حیاتی، علی عباس، (1395). آیین دادرسی مدنی 3، چاپ نهم، تهران، انتشارات میزان.
- شمس، عبدالله، (1396). آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، چاپ سی و دوم، تهران، انتشارات دراک، جلد نخست.
- شمس، عبدالله، (1381). آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، تهران، انتشارات دراک، جلد سوم.
- غمامی، مجید، محسنی، حسن، (1392). آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی‌انتشار.
- کریمی، عباس، (1391). آیین دادرسی مدنی، چاپ سوم، تهران، انتشارات مجد.
- مدنی، جلال الدین، (1395). آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب، چاپ هشتم، تهران، انتشارات پایدار، جلد دوم.
- مهاجری، علی، (1392). آیین قضاوت مادنی در محاکم ایران، چاپ هفتم، تهران، انتشارات فکرسازان.
- مهاجری، علی، (1389). مبسوط در آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فکر سازان، جلد اول.
کتب عربی
- ابن فرحون، برهان الدین ابوالوفاء ابراهیم بن شمس‌الدین ابوعبدالله محمد؛ (2001). تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، تحقیق جمال مرعشی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
- اسماعیل عمر، نبیل، (2009). قانون اصول المحاکمات المدنیة، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، لبنان.
- الحجار، حلمی‌محمد؛ الحجار، هانی حلمی، (2001). الوسیط فی اصول المحاکمات المدنیة، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، لبنان.
- عوض حسن، علی، (1996). الدفع بعدم جواز نظر الدعوی لسبق الفصل فیها، دار المطبوعات الجامعة، الاسکندریة، مصر.
- فوده، عبدالحکم، (2007). قانون المرافعات (المدنیة التجاریة)، الجزء الثانی، المکتب الدولی للاصدارات القانونیة، الاسکندریه، مصر.
 
مقالات
- ابهری، حمید، (1386). «حقوق و تکالیف خوانده در اولین جلسه دادرسی»، پژوهشنامه‌ی حقوق و علوم سیاسی، (5).
- جلیلوند، یحیی، (1373). ایرادات و اهمیت آن در حرفه وکالت، نشریه داخلی کانون، (11).
- حسینی، سید محمد رضا، (1382). «اعتبار امر مختوم در امور مدنی»، مجله حقوقی دادگستری، (3).
- حسن زاده، مهدی، افشار قوچانی، زهره، (1392). «ایراد امر مرتبط در نظام دادرسی مدنی»پژوهش‌های‌ حقوق تطبیقی، 17(2).
- رخشان نیا، حمید، (1391). مطالعه تطبیقی ایرادات و موانع رسیدگی در آئین دادرسی مدنی، پژوهش‌های‌ حقوق تطبیقی، 16(2).
- کریمی، قوام، (1385). ایرادات اصحاب دعوا در جریان دادرسی و نحوه تصمیم‌گیری قضایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شیراز.
- کریمی، علی اصغر، (1377). تجمیع دعاوی مرتبط و لزوم رسیدگی به آن‌ها در دادگاه واحد، دیدگاه‌های‌ حقوقی، (10 و 11).
- محسنی، حسن، (1391). دعاوی مرتبط و ناکارآمدی مقررات مرتبط، مجله حقوقی دادگستری، (77).
- مولودی، محمد، (1381). دعوای اضافی، فصلنامه حقوق دانشکده علوم سیاسی، (85).