تعیین پدیدآورنده در آثار صوتی تصویری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ایران.

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نویسنده مسئول

چکیده

تعیین پدیدآورنده در آثار صوتی- تصویری یکی از مباحث مهم و مورد اختلاف و در حوزه ی حمایت از این آثار می باشد و همین مسأله مانع از ایجاد یکسان سازی در این زمینه شده است. همانند سایر جنبه های حمایتی آثار صوتی- تصویری، در این خصوص نیز نظام های مختلف حقوق مالکیّت فکری دیدگاه های متفاوتی دارند. در انگلستان که نمونه ی بارز کشورهای دارای نظام کپی رایت می باشد، پدیدآورنده ی اثر صوتی- تصویری کسی است که ترتیبات ضروری برای تهیّه ی اثر را انجام داده باشد، چنین ترتیبی برای تعیین پدیدآورنده، به «پدیدآورندگی تأسیسی» معروف شده است، در حالیکه در کشورهای دارای نظام حقّ مؤلف (از جمله کشور فرانسه)، پدیدآورندگی از نوع «پدیدآورندگی مشترک» بوده و در برخی از این کشورها فهرست پدیدآورندگان مشترک تعیین شده ولی در برخی دیگر چنین فهرستی وجود نداشته و با توجه به معیار خلاقیّت و اصالت مشارکت های صورت گرفته، پدیدآورندگان مشترک مشخص می گردد.

کلیدواژه‌ها