نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران، ایران. zamanzadehlaw@gmail.com

2 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران، ایران. نویسنده مسئول Rahamioffice@gmail.com

3 گروه حقوق حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران، ایران. Mor.Naji_Zavarei@iauctb.ar.ir

چکیده

قانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبران خسارت ، بطلان تحقیقات یا ادله ، ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادلانه میباشند . ما در این تحقیق، با تاکید به رعایت حقوق دفاعی متهم ، به بررسی ضمانت اجرا کیفری نقض دادرسی عادلانه پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان میدهد ق ا د ک در موادی از جمله مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 48 ، 50 ، 51 ، 52 ، 55 ، 60 ، 91 ، 93 ، 94 دادرسی عادلانه را مورد پذیرش قرار داده است و نقض این اصول توسط مقامات قضایی و ضابطین با ضمانت اجرا کیفری مقرر در مواد 570، 572، 575، 578، ، 582 ،597 ،583 ق تعزیرات 1375 روبرو است.

کلیدواژه‌ها