بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

2 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، نگاه به طفل یا نوجوانِ معارض با قانون بعنوان یک بزه‌دیده است تا یک بزهکار؛ به همین لحاظ اتخاذ تدابیر حمایتی از این اطفال و نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که اطفال و نوجوانان معارض با قانون قبل از اینکه بزهکار شوند و یا در حین بزهکاری، بزه‌دیده واقع می‌گردند. لذا در برخورد و واکنشهای اجتماعی نسبت به آنها همواره این امر می‌بایست لحاظ گردد. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان معارض با قانون بررسی و جستجو شود. این بزه‌دیدگی می‌تواند مربوط به قبل از بزهکاری، همزمان با آن و یا پس از بزهکاری در مرحله فرآیند سیستم عدالت کیفری باشد. اتخاذ تدابیر حمایتی بعنوان یک بزه‌دیده در خصوص اطفال و نوجوانان معارض با قانون امری اجتناب‌ناپذیر است؛ در غیر اینصورت بزهکاری روز به روز در آنها نهادینه‌تر شده و به بزرگسالانِ بزهکار تبدیل می‌گردند.

کلیدواژه‌ها