مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

«مالکیت»، از جمله مقوله های پرکابرد حقوق خصوصی در دوران گذشته و همچنین در عصر حاضر می باشد. این مفهوم در سیر تاریخی خود در دو نظام حقوقی رومی ژرمنی و همچنین کامن لا، تحولات بنیادینی را شاهد بوده است. در عصر حاضر به تاثیر از تحولات موجود در فضای مجازی به صورت شکلی و ماهوی در مسائل گوناگون، شاهد دگردیسی بوده ایم. در این میان به نظر می رسد مفاهیمی نظیر مال، مالیت، اشیاء و دارایی به تاثیر از فضای غیرملموس پیش رو، به شکل اساسی تغییر یافته اند. در حقیقت در حوزه مالکیتس در فضای مجازی، می توان یا تابع حقوق سنتی بود و این موضوع در مواردی مصداق دارد که با اعمال ضوابط حقوق مزبور بتوان اهداف مد نظر در فضای مجازی را محقق ساخت. شکل دیگر از رابطه آن است که قوانینی بر اشیاء و اموال در فضای مجازی حاکم باشد که معادلی در حوزه حقوق خصوصی نداشته باشند؛ پیروی از این نظر به دلیل آن است که نمی توان با اعمال ضوابط حقوق سنتی به اهداف موجود در حقوق مدرن دست یافت. در این پژوهش نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها