تحلیل جرمشناختی –جامعه شناختی جرایم در نقاط مرزی در پرتو تئوریهای فشار در بزهکاری با نگاهی به آیات وروایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین مفاهیم نظریات فشارجرم شناسی وجامعه شناسی جنایی جرایم درمناطق مرزی با تمسک به قرآن وروایات میباشد.فشارهای اقتصادی واجتماعی زمینه ساز جرایم در مناطق مرزی است که نقش فشار در جرایم مرزی با نگاهی جرم شناختی در این پژوهشانجام گردیده که نتیجه آن مقاله حاضر است.نتایج مبین وجود رابطه معنی دار بین فشار های اقتصادی واجتماعی با جرایم مرزنشینان در مناطق مرزی است. نظرات مرتون وکوهن وکلوارد واهلین با تمسک به نظریه ناهنجاری اجتماعی دورکیم در قالب فرصتها ی مشروع ونامشروع در امور مالی وموقعیتهای اجتماعی،ونظریه عمومی فشار رابرت اکینو در قالب فشار عینی وذهنی،مبین نظریه فشار در بزهکاری در مناطق مرزی میباشند.مفاهیم عدالت، استحقاق ،آرزوهای بزرگ،فقر،خلوت نشینان قدرت وطمع، در دیدگاههای قرآنی ،روایی مبین نظریه فشار بوده وعدم توازن بین این مفاهیم سبب فشارونهایتا بزهکاری است.درمناطق مرزی بیکاری، اشتغال کاذب، دوری از مرکز وعدم تخصیص بودجه کافی ،خروج سرمایه‌های اقتصادی - انسانی بومی ازمناطق قومی، بی‌سوادی،کم‌سوادی، مسئله بهداشت مخصوصاًدر نواحی روستایی، تحولات ارزشی، تضعیف سرمایه اجتماعی و غلبه نگاه امنیتی وسیاسی وتبعیض در نگاه ساکنان این مناطق ،ارتکاب بزه را با نظرات فشار همسو میکند. فشار وسختی از عوامل بزهکاری وتنگدستی سبب فساد اخلاق در اسلام است. نظریات فشار ترجمه ای ناخواسته از قرآن و روایات است و ارتباطی به مسلمان بودن ندارد، زیرا خداجوئی و خداگرایی فطری ورسول باطنی انسان سبب گواهی ناخواسته به کلام خداوند سبحان میشودوقاعده «کُلُّما حَکَمَ بِهِ الْشَّرْعُ، حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ ، وَ کُلُّما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الْشَّرْعُ» رخ مینماید.

کلیدواژه‌ها