اقدامات مداخله ای و حمایتی در مدرسه نسبت به رفتارهای دانش آموزان معارض با قانون با تأکید بر آموزه های پیشگیری رشدمدار

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران و مدرس دانشگاه

چکیده

سیاست‌های آموزشی و اجرایی مدارس به‏عنوان مجری و متولی آموزش و پرورش در پیشگیری رشد مدار در راستای تربیت کودکان معارض با قانون اهمیت بسزایی دارد؛ از جمله آسیب‌های اجتماعی متعددی که دانش آموزان و مدارس ایران را تهدید می‌کند؛ عبارتند از: خشونت در مدرسه، جرایم مواد مخدر، جرایم و کژرفتاری‌های جنسی، فرار از مدرسه، عدم رعایت مقررات مدرسه اشاره کرد. پیشگیری زودرس یا رشدمدار، با تمرکز بر ابزارهای تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش از طریق شیوه‌های مدرسه محور و دانش آموز محور در قالب اجرای برنامه‌های حمایتی از کودکان برای کاهش دادن یا خنثی سازی اثر عامل‌های خطرزای فردی یا محیطی نسبت به گروه سنی کودکان را دنبال می‌کند که از این رو مقابله با آسیب‌های یاد شده عزم جدی و ملی می‌طلبد که در این میان پیشگیری رشدمدار از بزهکاری دانش آموزان از طریق مدرسه لازم و ضروری است؛ با این اوصاف نگارندگان با روش تحلیلی – توصیفی به دنبال تأثیر آموزش‌های مبتنی بر پیشگیری رشدمدار در تربیت کودکان معارض با قانون پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها