سه گانه تاریک شخصیت بزهکاران یقه سرخ

نویسنده

استادیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم. ایران.

چکیده

یقه سرخ‌ها طیف تکامل یافته‌ی یقه سفیدها هستند که جرایم آنها تلفیقی از جرایم نیرنگ آمیز و خشونت آمیز است؛براین اساس اگرچه مجرمان یقه سرخ‌ یا یقه سفیدهای سابق معمولاً تحصیل کرده و میزان اشتغال آنها در قیاس با مجرمان عادی بیشتر و از شرایط تأهل و خانوادگیِ ثابت و پایدارتری برخوردارند، اما به دلیل برخورداری از برخی اختلالات روانی همچون خودشیفتگی، جامعه ستیزی و روان آزاری برای خاموش نمودن صدای افرادی که در مسیر افشاسازیِ جرایم اقتصادی یا متقلبانه‌ی ایشان قرار گرفته اند، تصمیم به حذف ایشان گرفته و قتل‌های ارتکابی خود را با برنامه‌ریزی پیشین اجرا می‌نمایند.آنچنان که با خشونت ابزاری، آماج جرایم خود را با بی‌رحمیِ هرچه تمام‌تر هدف قرارمی‌دهند. مطالعات مبیّن درمان شناختی ـ رفتاری اختلالات روانی بزهکاران یقه سرخ با تأکید بر مؤلفه هایی همچون روان درمانی ،گفتگو درمانی و گروه درمانی می باشد..
واژگان کلیدی: یقه سرخ ها،خودشیفتگی، شخصیت ضد اجتماعی، روان آزاری،درمان شناختی – رفتاری

کلیدواژه‌ها