سه گانه تاریک شخصیت بزهکاران یقه سرخ

نویسنده

استادیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم. ایران.

چکیده

یقه سرخ‌ها طیف تکامل یافته‌ی یقه سفیدها هستند که جرایم آنها تلفیقی از جرایم نیرنگ آمیز و خشونت آمیز است؛براین اساس اگرچه مجرمان یقه سرخ‌ یا یقه سفیدهای سابق معمولاً تحصیل کرده و میزان اشتغال آنها در قیاس با مجرمان عادی بیشتر و از شرایط تأهل و خانوادگیِ ثابت و پایدارتری برخوردارند، اما به دلیل برخورداری از برخی اختلالات روانی همچون خودشیفتگی، جامعه ستیزی و روان آزاری برای خاموش نمودن صدای افرادی که در مسیر افشاسازیِ جرایم اقتصادی یا متقلبانه‌ی ایشان قرار گرفته اند، تصمیم به حذف ایشان گرفته و قتل‌های ارتکابی خود را با برنامه‌ریزی پیشین اجرا می‌نمایند.آنچنان که با خشونت ابزاری، آماج جرایم خود را با بی‌رحمیِ هرچه تمام‌تر هدف قرارمی‌دهند. مطالعات مبیّن درمان شناختی ـ رفتاری اختلالات روانی بزهکاران یقه سرخ با تأکید بر مؤلفه هایی همچون روان درمانی ،گفتگو درمانی و گروه درمانی می باشد..
واژگان کلیدی: یقه سرخ ها،خودشیفتگی، شخصیت ضد اجتماعی، روان آزاری،درمان شناختی – رفتاری

کلیدواژه‌ها


- بنجامین، سادوک و جیمز، سادوک، ویرجینیا، آلکوت و روئیز، پدرو (1394). خلاصه‌ی روانپزشکی، ترجمه فرزین رضاعی، جلد دوم، ویرایش یازدهم، تهران، انتشارات ارجمند.
- پروچسکا، جیمز و نورکراس، جان سی (1395). نظریه‌های روان‌درمانی، چاپ دوازدهم، تهران، نشر روان.
- دارابی، شهرداد (1398). بزهکاری یقه‌سرخ‌ها، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
- روزنهان، دیوید و سلیگمن، مارتین (1393). آسیب‌شناسی روانی، ترجمه سیدیحیی سیدمحمدی، ج دوم، چ اول، تهران، نشر ارسباران.
- ستوده، هدایت‌الله و میرزایی، بهشته (1395). روان‌شناسی جنایی، چ دهم، تهران، انتشارات آوای نور.
- فرست، مایکل (1396). تشخیص افتراقی اختلالات روانی، ترجمه: مهدی گنجی، چاپ دوم، تهران، انتشارات ساوالان.
- کریمی، یوسف (1395). روان‌شناسی شخصیت، چ بیستم، تهران، نشر ویرایش.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1388). کیفرشناسی نو‌- جرم‌شناسی نو؛ درآمدی بر سیاست جنایی خطر مدار، در: تازه‌های علوم جنایی، چ اول، نشر میزان.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1385). تحلیل جرم‌شناختی جرایم اقتصادی، فصلنامه تعالی حقوق، 6.
-Boddy.C.R (2005). The Implications of Corporate Psychopaths for Business and Society: An Initial Examination & a Call to Arms. Australiaan Journal of Business & Behavioural Sciences, 1(2).
-Campbell, w, Keith, Hoffman, J,Brain, Compbell, M,Stacy & Marchisio, Gaia (2011). Narcissism in Organization Contexts, J Human Resorce Management Review, 21(4): 268-284.
-Duffield, G & Grabosky, p. (2001). The Psychology of Fraud.Trend & Issues In Crime & Criminal Justice, Canberra: Australian Institute of Criminlogy.
-Katia Eman, et al (2009). Crimes Against the Environment: Green Criminology & Research Challenges in Slovennia; Journal of Criminal Justice & Security, 11(4).
-Jordan, Harel (2015). Are White Collar Criminals Exception? In Electronic Thesis & Dissertation Repository, University of Western Ontario.
-Keith, Ablow (2017). Inside the Minds of Rod Blagovjevich&Berni Madoff, December 2008, Available at: http://Health .Bloges.Foxnews.com /Inside – The Minds of Rod Blagovjevich&Berni Madoff Last Visited 1 April.
-Miller, J.Martinez, M, Reidy, D (2008). Narcissism& Aggression: Effects of Positive, Negative Delayed Feedback, Personality&Individual Differences.
-Otto Kernberg F (1992). Borderline Conditions & Pathological Narcissism.
-Weisman, A.M, Ehrenclou, M.G& Sharma, K.Forensic (1992). A Narcissit &Psycholegal Implications of Parricide, Journal of Sciences, 47(2).
-Frank, Perri (2011). White Collar Criminals: The Kinder, Gentler ffender? Gournal of Investigative Psychology & Offender Profiling, 8(3): 217-241.
-Tokars, F. (2011). Infamous Murder, Prison Snitch – Fred Tokars, Retrieved May 28, From http://Bogbuster2.Blogspot.
-Pamela Bucy, H. et al, (2008). Why Do They it? The Motives, Moves & Character of White Collar Criminals, St.Johns Law Review, 82(401).
-Reidy, D.E, Zeichner, AmFoster, J.D&Martinez, M.A (2008). Effects of Narcissitic Entitlement& Exolitativeness on human Physical Aggression, Personality & individual Difference, 44(4): 865-875.
-Ray, James (2007). Psychopathy, Attitudinal Beliefs & White Collar Crime, University of Florida Press.
-Hakkanen –Nyholm, H& Hare, R.D (2009). Psychopathy, Homicide &The courts: Working the system, Criminal Justice & Behavior, 36(8).
-Walsh, A. &Hemmens, C. (2008). Introduction to Criminology, London Sage.
-Steinberger, m. (2011). Psychopathic CEOs, Te Newyork Times, rRetrieved May 24, From http://WWW. Nytimes.Com.
-Burkly, M, (2011). Is Dexter a Successful Psychopath? Psychology Today, Retrieved. May 27, From http:// WWW.Psychologytoday.Com.
-Carozza, Dick (2008). These Men Know, Snakes is Suites, Fraud Magazine, 22(4).
-King, Jeanne (2002). Dead end: The Crime Story of the Decade– Murder, Incest and High- Tech Thievery, New York: M.Evans.
-Ferch, L.Ellsworth (2006). Thinking About Psychopaths & Psychopathy, New Yourk: I University, Inc.
-Mullins, Sweat, N, Stephanie, Glover, G.Natali, Derefinko, J. Karen, Miller, D, Joshua, Widiger, A, Thomas (2010). The Search for the Successful Psychopath, Journal of Research in Personality, 44(4): 554-558.
-Woodworth, Michael& Porter, Stephen (2002). In Cold Blood: Characterististics of Criminal Homicides as a Function of Psychopathy, Journal of Abnormal Psychology, 111(3): 436-445