تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

تصرف نامشروع و غیرقانونی در اموال دیگران هم از نگاه قانون‌گذار و هم از نگاه شرع مقدس اسلام، غیرقانونی و مذموم بوده و این عمل، متصرف نامشروع را نسبت به مال موضوع  تصرف ضامن، و مسئول مطلق خسارات و منافع تلف شده می‌نماید. با نگاهی به نظام حقوقی کشورمان و شرع مقدس اسلام، هر پژوهشگری متوجه این موضوع می‌شود که قانونگذار و حقوق‌دانان و حتی فقها صرفا به ابعاد حقوقی تصرف نامشروع در اموال دیگران توجه داشته و تقریبا تمامی پژوهش‌ها و نظرات ارئه شده توسط صاحب‌نظران در رابطه با مسئولیت حقوقی (خسارات و منافع) می‌باشد. نگارندگان در این مقاله سعی نموده‌اند به ابعاد کیفری (ید ضمانی) متصرف نامشروع بپردازد و تاثیر این نوع از تصرف را نسبت به جرایم علیه اموال و مالکیت مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها