چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 استادیار دانشگله آیت اله العظمی بروجردی (ره)

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

چکیده

یکی از موضوعات مهمی که در زمینه ارتکاب شبکه ای جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل بررسی است،  تشریفات رسیدگی به این جرایم است. چراکه اگر شیوه رسیدگی به جرایم یادشده فاقد شفافیت مقرراتی و توأم با نواقص و کاستی­هایی از حیث زیرساخت و امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی واجد شرایط باشد، در عمل، مبارزه مؤثر علیه جرایم مزبور با مشکلات جدی رو به رو می­شود، هرچند مقررات ماهوی مربوط به آن جرایم کامل و بی نقص باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقررات شکلی مربوط تشریفات رسیدگی به ارتکاب شبکه ای جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناقص بوده و جامع و مانع نیست. به علاوه، فقدان شعب تخصصی و کمبود نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده در رسیدگی به ارتکاب شبکه ای جرایم اختلاس، ارتشا و شرکت های هرمی از خلاهای جدی و چالش­های مهم مربوط به تشکیلات و تشریفات رسیدگی به این جرایم می باشد

کلیدواژه‌ها