تعامل دولت ها و سازمان ملل در گسترش الزامات حقوق بشری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

ما در جهانی زندگی می کنیم که توجه به حقوق بشر در آن روز به روز در حال گسترش است،رسانه ها هر روز بیش از پیش زوایای نادیده گرفتن حقوق بشر را به تصویر می کشند و تلاش ها در سطح جهانی برای بهبود شاخص های حقوق بشری به طور دائم در حال انجام است،دولت ها در زمینه رعایت حقوق بشر همیشه در مضان اتهام هستند فلذا بسیاری از دولت ها در شکل مدرن و امروزین خود علاوه بر تطبیق خود با هنجارهای حقوق بشری در جهت فربه شدن آن گام بر می دارند .دولت هایی که در زمینه الزام به رعایت حقوق بشر تلاش بیشتری انجام می دهند به نوعی تعامل با سازمان های بین المللی در جهت بهبود مولفه های حقوق بشری رسیده اند،سازمان ملل و به تبع ان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان نهاد بالادستی پذیرفته شده در زمینه حقوق بشر در حال اشاعه رویکردهایی است که باعث قدرتمندی اجرای موازین حقوق بشری می گردد.در این تعامل میان دولت های امروزین با نهادهای بین المللی مسائلی مطرح می شود که گاه سبب تعارض می گردد.اصولا این تعارض ها در بحث حق حاکمیت ملی دولت ها روی می دهد .

کلیدواژه‌ها