حقوق برابر و خودمختاری اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق،دانشجوی دکترای حقوق بین الملل،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

2 گروه حقوق،دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد،نجف آباد، ایران

3 گروه حقوق،استادیار حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، نجف آباد، ایران

چکیده

نظریه خودمختاری اقتصادی اجتماعی، در حقیقت براساس حق مردم بر توسعه بنا نهاده شده. نظریه خودمختاری اقتصادی و اجتماعی دارای دو رکن اساسی است اولین رکن توسعه است که از منظر این نظریه توسعه باید در جهت رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد همچنین دومین رکن عدالت توزیعی است که به معنای بهره مندی و سهیم شدن آحاد مردم ازتوسعه می باشد.این نظریه موجبات تحول حقوقی در اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی. را فراهم می کند و به دنبال ایجاد حقوقی برابر برای تمام انسانها از طریق کاهش یا حذف نابرابریهایی است که در ذات سیستم اقتصادی بین المللی وجود دارد. به بیان ساده تر این نظریه که با منشور سازمان ملل متحد منطبق است، عبارت است از حق مردم برای اینکه بتوانند آزادانه به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نائل شوند و همچنین به طور مشترک از نتایج این پیشرفتها بهره مند گردندبه عقیده موافقان این نظریه، نظریه خودمختاری اقتصادی اجتماعی در آینده سهم بسزایی را در محقق ساختن حقوق بشر و آزادی های اساسی خواهد داشت همچنین از منظر ایده پردازان این نظریه هنگامی که این دو اصل به صورت یک الزام در تمام جهان فراگیر شود؛ تک تک انسانها در برابر اقدامات سرکوب گرایانه و غیردموکراتیک که توسط دولتهایشان صورت می گیرد مصون تر میگردند همچنین اگر دولتها همگام با سایر ابعاد توسعه شرایط مورد نیاز را برای محقق ساختن حقوق بشر افراد ب را فراهم کنند می توان توقع داشت که به پیشرفت حقوق بین الملل و همچنین پیشرفت بشریت کمک شایانی بکند.

کلیدواژه‌ها


- آشوری، محمد (1395). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، عدالت، انصاف، انتشارات خرسندی.
-آقایی، سید داوود (1390). حقوق سازمانهای بین المللی، سرای عدالت.
-امیر ارجمند، اردشیر (1381). مجموعه اسناد حقوق بشر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
-ذاکریان، مهدی (1381). حقوق بشر در هزاره جدید، انتشارات دانشگاه تهران.
-طباطبائی موتمنی، منوچهر (1390). آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران
-میرعباسی، سیدباقر (1388). نظام­ جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، جلداول، انتشارات جنگل.
-مهرپور، حسین (1387). نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات.
-هاشمی، سید محمد (1384). حقوق بشر و آزادی های اساسی، انتشارات میزان.
- BalayevBehruz, 2013, The Right to Selfdetermination, Lexington Books
-BartenUlrik, 2014, Minority Rights and Internal Selfdetermination
-Baum Bruce, 2015, Two Concepts of Liberty: 50 years after, Routledge
-Boulden Jane, 2015, International Approching to Governing, Cambridge University Press
-BuerenGaraldin, 2010, Freedom from Poverty as Human Rights, MartinusNijhoff
-Bungenberg Marc, 2015, Permanent Soverengty over Natural Resources
-Cassese, Antonio, 1995,  Self Determination of People,Cambridge University Press
-Claude R. P., 1992, Human Rights in The World Community
-Dugard J, 2006,  The role of recognition in the law,Oxford Press
-Ebobra Solomon, 2010, Compendium African sub Regional Human rights Documents, Brill Academic Publisher
-Evans Malcolm, 2008, The African Chartes on Human and People Rights, Cambridge University
-Evans G, 2008, The Responsibility to protect, Bookings Institution Press
-Fisch Jorg,2015, The Rights to Selfdetermination of Peoples, Cambridge University Press
-Fischer D. H., 2004, Liberty and Freedom, Oxford University Press
-Fombad Charles M, 2017, Constitutional Adjudication Africa,  Oxford University Press
-Genser Jared, 2014, The United Nation Security Counscil in the Age of Human Rights, Cambridge University Press
-Henrad Kristin, 2000, Adequate System of Minority Protection, Springer
-Hofbauer Jane A., 2016, Sovereigty in the Exercise of the Right to Selfdetermination
-Kelsen Hans, 2000, The Law of the United Nation, The Law book exchange
-Laver Roberto c., 2001, The Farklands, MartinousNijhoff
-Macklem Patrick, 2015, The Soverentghy of Human Rights
-Modrich Hilly, 2016, National Identities and Right to Selfdetermination
-MutzKatryn, 2001, Justic and Natural Resources, Island Press
-Nirmal B. C., 1999, The right to Selfdetermination in International Law, Deep and Deep Publication
-Raic David, 2002, Statehood and Self Determination, Kluwer Law International
-RostbolChridtian F., 2008, DelibrativeFreedom,State University of New York Press
-Ruiz Gaetano Arangio, 1975, The United Nation of Declration of Friendly system
-Sandel Michael J., 2007, Justice, Oxford University Press
-Samford Charles, 2016, Rethinking International law and Justice
-Saunders Robert, 2016, Democracy and the Vote
-SchanzerJonathan , 2008, The Struggle for Palestine, Macmillan
Schmitt Carl, 2008, Constitutional Theory
-Schmitt Carl and Jeffry Seitzer, 2004, Legality and Legitimacy, Duke University Press Books
-Schrijver Nico, 2008, Sovereignyty over Natural Resources
-Sterio Milena, 2012, The Right to Selfdetermination under International Law
-Tomuschat Ch,2006,  Secession and self determination, Cambridge university
-ViljoenFrans, 2012, International Human Rights law in Africa
-Walter R, Echo Hawk, 2013, In The Light of Justice: Rise Human Rights in native America, Fulcrum Publishing
-Walter Christian, 2014,  Selfdetermination and Secession in International Law
-Warrt, 1994, Dynamic of Selfdetermination in Palestine, Brill.