مسئولیت و پاسخگویی شرکت‌های سرمایه گذاری چند ملیتی در قبال آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران-ایران.

2 دکتری تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(نویسنده مسئول).

3 دکتری تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق

4 دکتری تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحفقیقات، تهران-ایران.

چکیده

علی رغم حمایت حقوق بین‌الملل از شرکت های چند ملیتی،تلاش های متعددی برای حصول اطمینان از پاسخگویی و مسئولیت این شرکت‌ها صورت گرفته است. یکی از نکات مهم در مورد پاسخ گویی و مسئولیت شرکتها این است که در حالی که شرکت‌های چند ملیتی حق دارند تحت قانون حمایت از سرمایه گذاری بین‌المللی باشند، اما این امر در تعادل با حقوق و وظایف مشابه آنها در سطح بین‌المللی نیست. این مقاله با به کارگیری روش تحلیل محتوایی و روش مطالعه کتابخانه ای، به بررسی این نکته می پردازد که همزمان با حمایت از شرکتهای سرمایه گذاری چند ملیتی در حقوق بین الملل،الزام این شرکتها به پاسخگویی در قبال فعالیتهای سرمایه گذاری توام با تخریب و الودگی محیط زیست مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که همزمان با حمایت از فعالیتهای سرمایه گذاری شرکتهای چند ملیتی، بتوان آسیب ها و مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای این شرکتها را به حداقل رساند.

کلیدواژه‌ها