بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

استفاده از یافته‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی در حوزه اجرای کیفر و نهادهای مشابه کیفر امری است که امروزه مورد وفاق جرم‌شناسان و حقوق‌دانان است. قوانین کیفری در اغلب نظام‌های حقوقی در طی دهه‌های اخیر مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته و امروزه شاهد حذف برخی مجازات‌ها چون اعدام و افزودن برخی نهادها و تدابیر چون قرارهای فرعی، مجازات‌های اجتماعی، قرارهای نظارت قضایی و مجازات‌های تکمیلی به نظام عدالت کیفری هستیم.
آن‌چه مسلم است و مورد تأیید علم جرم‌شناسی قرار گرفته آن‌که مرتکبان بزه با هم تفاوت دارند و عوامل بروز جرم متفاوت است. در مرحله واکنش نیز برخورد متفاوت با مرتکبان به جهت تفاوت‌های زیستی، روانی و اجتماعی آنان گریزناپذیر است. این همان مقوله‌ای است که علم جرم‌شناسی بر آن تاکید می-کند. برخوردهای غیر‌تنبیهی و پیشگیرانه نیز امروزه سهم عمده‌ای از امکانات نظام‌های اجتماعی را به خود اختصاص داده‌اند. اساساً استفاده از تدابیر و نهادهای موازی با کیفرهای متعارف و اصلی می‌تواند در تعیین مجازات اصلی اثرگذار باشد. به هر جهت، اعمال تدابیر مذکور در صورتی که به اختیار قضات باشد باید به طور دقیق بررسی شده و تعامل آن‌ها با مجازات‌های اصلی و تاثیرات و تاثرات احتمالی آن‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در نهایت بررسی مقایسه‌ای واکنش‌های نظام عدالت کیفری و تجربه سایر نظام‌ها می‌تواند در اتخاذ تدابیر کارشناسانه و سازگار با شرایط بومی کارساز باشد. موارد مذکور با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 این امکان را فراهم می‌آورد تا نوآوری‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


- آخوندی، محمود (1379). آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، انتشارات اشراق، چاپ اول.
-استفانی، گاستون و ژرژ لواسور، برنار بولک (1377). حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.
-اصغری، عبدالرضا و سرمدی واله، علی (1391). پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، مجله آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 4.
-بولک، برنار (1386). کیفرشناسی، برگردان: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ نخست.
-پرادل، ژان (1388). تاریخ اندیشه‌های کیفری، برگردان: علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، انتشارات سمت، چاپ نخست.
-پرویزی، رضا (1385). بررسی حدود اختیارات پلیس ایران در فرایند کیفری، دفتر تحقیقات کاربردی معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا.
-رهامی، محسن (1392). اقدامات تامینی و تربیتی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم.
-سبزواری نژاد، حجت (1390). چگونگی تعیین مجازت در دادگاه‌های انگلستان، ترجمه یک رویکرد عملی برای دادرسی کیفری اثر جان اسپراک، مجله تعالی حقوق، سال چهارم، شماره 15.
-شجاع شفیعی، محمد مهدی (1379). نقش و وظایف ضابطین در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
-صبوری پور، مهدی (1383). جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان، ترجمه رساله جرم‌شناسی کن پیز، مجله حقوقی دادگستری، سال شصت و هشتم.
-صیقل، یزدان و حسینی سید مهدی، (1389). پیشگیری کنشی از جرایم سمعی و بصری، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره شانزدهم.
-غلامی، حسین (1395) کیفرشناسی، کلیات و مبانی پاسخ شناسی جرم، نشر میزان، چاپ اول.
-فوکو، میشل (1378). مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، چاپ اول.
-کریستین لازرژ (1390). درآمدی بر سیاست جنایی، برگردان علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم.
-کی نیا، مهدی (1369). مبانی جرم‌شناسی، جلد نخست، تهران، دانشگاه تهران.
-گاستون، استفانی، لواسوار، ژرژ، بولک، برنار (1377). آیین دادرسی کیفری، جلد اول، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.
-گلدوزیان، ایرج (1378). بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم.
-متولی‌زاده نایینی، نفیسه (1384). موانع تعقیب دعوای عمومی در حقوق ایران و انگلستان، پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
-ملکوتی، نصیر (1389). مجازات‌های اجتماعی در حقوق ایران و انگلستان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد‌‌، دانشگاه شهید بهشتی.
-مهرا، نسرین (1386). کیفر و چگونگی تعیین آن در فرایند کیفری انگلستان (با تکیه بر کارکردهای کیفر)، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 45.
-مهرا، نسرین (1394). نظام حقوقی انگلستان، نشر میزان، چاپ سوم.
-نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1382). از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، الهیات و حقوق، سال سوم، شماره 9 و 10.
-نوربها، رضا (1387). زمینه حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، چاپ بیست و یکم.
-هیندارتو، محمد (1376). پلیس و دستگاه‌های عدالت کیفری، ترجمه نسرین مهرا، مجله امنیت وزارت کشور، شماره 3.
-یکرنگی، محمد (1385). حدود اختیارات پلیس در ایران و انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
-Ashworth, Andrew, Sentencing and criminal justice, Fifth Edition, Oxford University Press,2006.
-Ashworth, Andrew and Redmayne, Milk, The Criminal Process, Oxford University Press, Third Edition, 2004.
-Ashworth, Andrew, criminal justice and deserved sentences, from: punishment By: duff Antony Dartmouth,1993 .
-Clarkson, C.M.V, keating. H.M, Criminal law: text and material, London, seewet and Maxwell, fourth edition, 1993.
-Cohen, S. (1979) The Punitive City: Notes on the Dispersal of Social Control, Contemporary Crises, 3: 339-63.
-Dyzenhaus, David, The Legitimacy of Legality, The University of Toronto Law journal, vol.46, No.1, (winter, 1996), university of Toronto press Stable URL. Avou lable at: http://www.jstor.org/stable 825889.
-European court of human rights, case of m.v. Germany, application no.1935/04,17-December 2009.
-Farajiha Ghazvini, Mohammad, Police Protection to Victims Of Crime, Deep and Publications, 2002.
-Feely, M. and Simon, J. (1992) “The new penology: notes on the emerging
strategy of corrections and its implications”, Criminology, vol.30.
-Fletcher, George p, Basic concepts of legal thought, New York, Oxford university press, 1999.
-Flew.A (1954) The  justification of punishment, in HB acton (ed) (1969) The philosophy of punishment, London, Macmillan.
-Gilbert, M.J. (2014) Restorative justice, in: the encyclopedia of theoretical criminology, J. Mitchel Miller, Wiley Blackwell, UK.
-Gregory P.Orvis and Jhon David Reitzel (2008) Balncing criminal victims and criminal defendants rights in: Lura J. Monarty (ed.), controversies in victimology, second edition, Anderson publication co.
-Hart, A, C, T, Criminal Law Policy in the Netherland, in Criminal Law in Action, An Overview of Amesterdam, Conferrence 1986, Amesterdam, J, J, M, Van, Dijk, Niles Jareborg, S, stolwijk, Martines Nijhoff publishers.
-Jehle, Jorg- martin, The Function of Public Prosecution from a European Coparative Perspective, Given at the UNDP- POGAR Conference In Cairo: 17-18 May 2005.
-Mabbot, J, D. Professor flew on punishment, philosophy,1995.
-Malsch, M. and Duker, M. (2012) Incapacitaion, trends and new perspectives, Ashgate pub.,UK.
-Nagin, D. and Pagrasky, G. (2001) Integrating celerity, impulsivity and extra legal sanction threats into model of general deterrence: theory and evidence, Criminology, 39(4), 2001.
-Penal reform international (2000) Access to justice in sub-sahran Africa, Astron printers. London.
-Roger, P, Joseph, J, Review, Ability of Prosecutorial Discretion: failure to Prosecute, Clombia law Review, Vol 75, No 1.
-Sherman, L.W. and Strange, H. (2007) Restorative justice: the evidence, The smith institute, UK.
-Sprack, John, Emmins on Criminal Procedure, Sixth Edition, Black Stone Press,England.
-Wasik, M(2001), Emmins on sentencing, oxford university press