بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

استفاده از یافته‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی در حوزه اجرای کیفر و نهادهای مشابه کیفر امری است که امروزه مورد وفاق جرم‌شناسان و حقوق‌دانان است. قوانین کیفری در اغلب نظام‌های حقوقی در طی دهه‌های اخیر مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته و امروزه شاهد حذف برخی مجازات‌ها چون اعدام و افزودن برخی نهادها و تدابیر چون قرارهای فرعی، مجازات‌های اجتماعی، قرارهای نظارت قضایی و مجازات‌های تکمیلی به نظام عدالت کیفری هستیم.
آن‌چه مسلم است و مورد تأیید علم جرم‌شناسی قرار گرفته آن‌که مرتکبان بزه با هم تفاوت دارند و عوامل بروز جرم متفاوت است. در مرحله واکنش نیز برخورد متفاوت با مرتکبان به جهت تفاوت‌های زیستی، روانی و اجتماعی آنان گریزناپذیر است. این همان مقوله‌ای است که علم جرم‌شناسی بر آن تاکید می-کند. برخوردهای غیر‌تنبیهی و پیشگیرانه نیز امروزه سهم عمده‌ای از امکانات نظام‌های اجتماعی را به خود اختصاص داده‌اند. اساساً استفاده از تدابیر و نهادهای موازی با کیفرهای متعارف و اصلی می‌تواند در تعیین مجازات اصلی اثرگذار باشد. به هر جهت، اعمال تدابیر مذکور در صورتی که به اختیار قضات باشد باید به طور دقیق بررسی شده و تعامل آن‌ها با مجازات‌های اصلی و تاثیرات و تاثرات احتمالی آن‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در نهایت بررسی مقایسه‌ای واکنش‌های نظام عدالت کیفری و تجربه سایر نظام‌ها می‌تواند در اتخاذ تدابیر کارشناسانه و سازگار با شرایط بومی کارساز باشد. موارد مذکور با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 این امکان را فراهم می‌آورد تا نوآوری‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها