قراردادهای خدمات سرمایه گذاری در صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق خصوصی ، واحد امارات ،دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحدۀ عربی

2 استادیار ، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه بین الملل امام خمینی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار ، گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

سرمایه گذاری و تامین منابع مالی نقشی مهم در توسعه صنعت نفت دارد. از آنجایی که عمده منابع نفتی در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته است، فقدان منابع مالی کافی و پایدار، مشکلاتی را برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای خدماتی به مثابه ابزاری برای جذب منابع مالی پایدار ویکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. قرارداد‌های خدماتی توافقی است که به موجب آن پیمانکارکلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود (که از فروش نفت وگاز استخراج شده پرداخت می شود) را انجام می دهد. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور وجهت ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن انتقال تکنولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکتهای نفتی خارجی معمولاً کسب حداکثر سود یا حداقل هزینه را از پروژه می خواهند که البته این امر نیازمند دارا بودن رژیم حقوقی ثابت و پایدار و قابل اعتماد و یک محیط مالی و سیاسی مناسب در کشور میزبان می‌باشد. کشور ایران سازوکارهای ویژه ای در جهت پایدار ماندن قراردادهای خدماتی و رفع موانع و چالش های قانونی در صنعت نفت ، فراهم نموده است.

کلیدواژه‌ها