رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

2 عصو‌هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

چکیده:
واقعیّت مسلّم آن است که مطالعه ی مسأله ی « تکرار جرم » به عنوان یکی از موجبات عام تشدید مجازات ها ، همواره در نظامهای کیفری دنیا به دلیل خدشه بر اصل عدالت کیفری و اصل تناسب از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده است و این مسئله از قرن هیجدهم میلادی همواره در رأس دغدغه های هر نظام حقوقی بوده است . هدف از پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است، شناخت تطبیقی الگوی « تکرار جرم » در نظامهای حاکم حقوقی ایران و تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان نظام حقوقی پیشتاز در زمینه ی مسئله ی « تکرار جرم » می باشد . یافته های پژوهش نشانگر آن است که سیاست کیفری ایران و فرانسه در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر « اندیشه سزادهی » قرار داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در قانون مجازات اسلامی 1392ه.ش و قانون جزای فرانسه 1992میلادی ، علاوه بر تشابهات نسبی همچون ؛ افزایش تصاعدی مجازاتها ( به استثنای حدود الهی ) و ... ، رویکردهای متفاوتی همچون ؛ نوع شخص مرتکب ، نوع طبقه بندی مجازاتها ،کافی بودن و یا نبودن محکومیّت قطعی سابق بدون اجرا ، قاعده تشابه نسبی یا مطلق ، بازه زمانی ( فاصله ی بین ارتکاب جرم اوّل و دوّم ) ، ، شمول استثناء و غیره ، بین دو نظام حقوقی وجود دارد .

کلیدواژه‌ها