بررسی قواعد و مقررات انرژی درسازمان تجارت جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 حقوق،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

توسعه‌ی اقتصادی و تجارت بین‌المللی منجر به شکل‌گیری یک نظام اقتصادی به هم وابسته جهانی شده است که با پیشرفت جوامع بشری و نیازهای اساسی در عصر حاضر در حال تبدیل شدن به سیستمی واحد در جهان است و در این جهت نقش نهادهای بین‌المللی دائماً رو به افزایش بوده است. با توجه به نیاز روزافزون بشری به منابع، از یک‌سو و رو به افول بودن منابع مهم انرژی خصوصاً منابع فسیلی از سوی دیگر اهمیت و نقش سایر منابع و کشف آن را دو چندان نموده است.قوانین تجاری شفاف تر وبا قابلیت پیش بینی بیشترمیتواندمنافع توامان کشورهای واردکننده وصادرکننده انرژی راتامین کرده وکمک شایانی به جلوگیری از اوج گیری کشمکش های موجود در زمینه انرژی کند. جهانی شدن بازار انرژی به‌واسطه‌ی سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی مقرّرات‌زدایی در بازارهای داخلی کشورها و ارتباط نوین بخش انرژی کشورها با اقتصاد سیاسی جهان بر اهمیت جایگاه آن در روابط اقتصادی میان کشورها افزوده است. از این‌رو نقش انرژی در نظام تجارت جهانی به لحاظ نقش و اهمیت موضوع برای تمامی کشورها اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده از حساسیّت خاصی برخوردار شده است.مقاله حاضر در خصوص قواعد مربوط به انرژی در سطح جهانی و نظام چندجانبه‌ی تجارت انرژی را مورد کنکاش قرار داده است و در نهایت تلاش نموده است تا موانع وضع مقرّرات در بخش انرژی در سازمان تجارت جهانی را با توجه به خصایص انواع مختلف انرژی بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها