تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار حقوق اقتصادی تطبیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات (پژوهشکده) هرمز، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران. نویسنده مسئول

چکیده

سرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده ترین و پرمناقشه ترین مباحث حقوق می باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشورهایی که با انباشت سرمایه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از ثروت بالایی برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرزهای خویش برآمده اند امروزه دلایل مختلف و بیشماری به جذب سرمایه خارجی احساس می شود و در مقابل نمی توان موانع و محدودیت هایی ایجاد نمود که از آن جهت مهیا نمودن بستر سرمایه گذاری خارجی استفاده نمود به عبارت دیگر اگر کشوری که دارای مناطق آزاد تجاری است و از اهمیت جغرافیایی و منطقه ای ویژه ای نیز برخوردار می باشد درصدد ایجاد مانع و محدودیت های خواسته یا ناخواسته برآید و صرفاً نظام حقوقی ملی را ملاک قرار دهد از این سفره و خان مهیا شده بی نصیب خواهد ماند، منظور از موانع جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، واضح است که اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه ها و پیش فرض هایی می باشد و تا زمانی این زمینه های لازم فراهم نگردد، سرمایه گذاری شکل نمی گیرد، شاخص عضویت ایران اسلامی در سازمان تجارت جهانی از عوامل ترغیب و مثبت است

کلیدواژه‌ها


-اربابی، فرزین (1389). بررسی جذب سرمایه های خارجی در زیرساخت های بخش بازرگانی تهران، نشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
-امام، فرهاد (1386.) حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، نشر یلدا.
-اونفورد، آندریاس (1388). حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ترجمه جواد نیک خواه، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
-برخورداری، سجاد (1386). سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی ایران، تهران، انتشارات موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
-به آذین، حسینی (1390). دولت و سرمایه گذاری خارجی، تهران، انتشارات موسسه مطالعاتی و پژوهش های بازرگانی.
-پورمقیم، جواد (1385). تجارت بین الملل، نظریه ها و سیاست های بازرگانی، تهران، نشر نی.
-پی نور، ریموند (1373). مدیریت مالی، ترجمه علی جهان خان و علی پارسائیان، تهران، انتشارات سمت.
-پیران، حسین (1389). مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی، تهران، انتشارات گنج دانش.
-تقوی، مهدی (1391). تاثیر عوامل و سیاست های آزادسازی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران، تهران، نشر پژوهش های اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی دانشگاه علامه تهران.
-تفرشی، عیسی (1389). تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران انتشارات مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
-جعفرپور، نصیر (1375). بررسی موانع سرمایه گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران.
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1371). ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
-جهانگیر، منصور (1377). محشای قانون اساسی جمهوری ایران، تهران. نشر دوران.
-جمالی احمد و همکاران (1389). سرمایه گذاری خارجی، مفاهیم و تئوری ها و روش ها، تهران نشر آبگین رایان.
-جهان خانی، علیرضا (1383). مدیریت سرمایه گذاری در مناطق آزاد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.