ضوابط تقویم خسارت و پرداخت کنندگان آن در بازداشت ناموجه اشخاص با نگاهی بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه حقوق، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط کریم، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط کریم، ایران

چکیده

چکیده
بازداشت غیرموجه، موضوعی است در تماس با حقوق اجتماعی و با کنوانسیون حقوق بشر تعارض دارد و هر بازداشتی که علیه شخصی به وجود آید که قانون او را در پایان رسیدگی بی گناه معرفی نماید یا بازداشتی باشد که بر خلاف قانون صورت گرفته باشد غیر موجه محسوب می شود. آزادی تن آدمی از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز اعلامیه های جهانی مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف،به طرق گوناگون از آن حمایت می کنند و تضمیناتی نیز برای حفظ و رعایت آن قائل شده اند، ولی متاسفانه به رغم حساسیت این نوع آزادی، و علیرغم حمایتها و تضمینهای حقوق قانونی،مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض نیز بود. مهم ترین دغدغه و ابتدایی ترین حق برای این اشخاص، جبران خسارت وارده بر آنها به جهت بازداشت صورت گرفته است که عدم جبران این خسارات به منزله عدم اجرای عدالت می باشد. محدود کردن این نوع از جبران خسارات تنها به اشخاص بازداشت شده ای که بر اثر قرار منع تعقیب یا حکم برائت آزاد گردیده اند و عدم اعطای این حق به سایر افراد درگیر در فرایند رسیدگی های کیفری و عدم جبران خسارت آنان، از جامعیت و مانعیت مقررات وضع شده در این زمینه کاسته است سؤال اصلی این پژوهش این است که چه کسی در قبال بازداشت ناموجه اشخاص، مسئول پرداخت خسارت می باشد نحوه جبران خسارت به چه صورت می باشد، که در این پژوهش به طور تفصیلی و دقیق به آن پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها