اخلاق و عدالت کیفری در دادگاه ویژه کیفری بین المللی نورنبرگ با تکیه بر حقوق بین المللی عرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار و هیات علمی گروه حقوق دانشگاه ارومیه نویسنده مسئول

3 استادیار و هیات علمی گروه حقوق دانشگاه ارومیه

چکیده

بر اثر وقوع جنگ های خونین ، محاکم کیفری بین المللی به اقتضای شرایط زمانی متفاوت تشکیل شدند. هدف از تشکیل محاکم کیفری بین المللی تعقیب و محاکمه ی عاملان جنایات بین المللی و در نهایت ایجاد صلح و امنیت و نظم بین المللی بود. با بررسی سیر تحولی تاریخی این نکته واضح و مبرهن میشود که ایده تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی تقریبا یکصد سال است که وجود داشته و حتی این ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری در پایان جنگ جهانی اول مطرح شده است ولی متاسفانه به دلیل جهت گیری های سیاسی و نبود ضمانت اجرای بین المللی و گاها وجود اختلاف بین سران دولت ها این ایده ی جهانی هرگز عملی نگردید. تا هنگامی که جنگی از پی جنگی دیگر پدید آمد و جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست و جهان بار دیگر شاهد جنایاتی در مقیاس و فاجعه ای وخیم تر از جنگ جهانی نخست رو به رو گردید و متعاقب آن جامعه جهانی به این وفاق رسید که برای نخستین مرتبه در فضای بین الملل ، دادگاهی جهانی تشکیل دهد و به دنبال این امر دادگاه جهانی نورنبرگ و دادگاه نظامی بین المللی توکیو به منظور احقاق حق هزاران انسان بی گناه لطمه دیده از فاجعه جنگ و جنایات فجیع ناشی از آن شکل گرفت . مطمئناً تشکیل این دادگاه جهانی گامی بلند به سوی نقشی تعیین کننده در تضمین امنیت بشری برداشت.

کلیدواژه‌ها


- آقایی­جنت‌مکان، حسین (1386). مسئولیت کیفری مقامات مافوق و زیردستان آنان در حقوق کیفری بین‌المللی، انتشارات گنج دانش.
-حسینی نژاد، حسینقلی (1390). حقوق کیفری بین‌المللی اسلامی، تهران، میزان.
- آقایی جنت‌مکان، حسین (1387). حقوق بشر در محاکمات کیفری بین‌المللی، انتشارات دانشگاه چمران اهواز.
- آقایی جنت‌مکان، حسین (1392). حقوق کیفری بین‌المللی، مجموعه مقالات؛ چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.
- آنتونیو کاسسه (1387). ترجمه: پیران، حسین، امیر ارجمند، اردشیر، موسوی، زهرا، حقوق کیفری بین‌المللی، تهران: انتشارات جنگل.
-ذاکریان، مهدی (1381). حقوق بشر در هزاره جدید، تهران انتشارات دانشگاه تهران.
-ذاکریان، مهدی (1381). مفاهیم کلیدی حقوق بشر، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم.
- زمانی، سید قاسم (1381). توسعه مسئولیت بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، مجله پژوهش‌های حقوقی، سال اول، شماره اول.
-رضوی فرد، بهزاد (1392). حقوق کیفری بین‌المللی عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ اول، تهران.
-شبث، ویلیام (1384). مقدمه‌ای بر دیوان بین‌المللی کیفری، مترجم: دکتر میرعباسی و حمید الهویی نظری، تهران: انتشارات جنگل.
-شریعت باقری، محمدجواد (1386). حقوق کیفری بین‌المللی، تهران، جنگل.
- شایگان، فریده (1380). شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
- صابر، محمود (1388). آیین دادرسی کیفری بین‌المللی، تهران: دادگستر.
-داوید، اریک (1374-1373). مترجم: دکتر مصطفی رحیمی، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، مجله حقوقی، ( 18 و 19).
- کریانگ ساک، کیتی چایسیاری (1393). ترجمه: آقائی جنت‌مکان، حسین، حقوق کیفری بین‌المللی، با لحاظ اصلاحات اجلاس کامپالا، چاپ چهارم، ویرایش جدید، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.
- فضائلی، مصطفی(1392). دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین‌المللی، چاپ سوم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
-کریانگ ساک، کیتی چایساری (1393). ترجمه آقایی جنت‌مکان، حسین؛ حقوق کیفری بین‌المللی، چاپ چهارم، انتشارات جنگل.
-میر محمدصادقی، حسین (1390). دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران، انتشارات دادگستر.
Refrences:
- Akande, Dapo (2009), The Legal Nature of Security Council Referrals to the ICC and its Impact on Al Bashir’s Immunities, Journal of International Criminal Justice Vol. 7, Iss. 2, 333-352.
- Akande, Dapo (2016), The Bashir Case: Has the South African Supereme Court Abolished Immunity for all Heads of States? EJIL Talk, Bloge of European Journal of International Law,1-7.
- Amnesty International (2010), Bringing Power to Justice Absence of Immunity for Heads of State Before The International Criminal Court, IOR 53/017/2010, 1-59.
- Annalisa, Ciampi (2008), the Proccidings against President Al Bashir and the Prospects of their Suspention under Article 16 ICC Statute, Journal of International Criminal Justice, vol.6.
- Bromber, Jurgen, )1997), State Immunity and the Violation of Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers.
- Cassese Antonio (2002), When May Senior State officials be Tried for International Crimes? Some Comments on the Congo v. Belgium Case, European Journal of International Law, Vol. 13, No. 4,853-857.
-Cassese, A, (2003), International Criminal Law, Oxford University Press.
- Citroni, Gabriella,(2012), Swiss Court finds No Immunity for the Former Algeran Minster of Defence Accused of war Crimes: another Brick in the wall of the fight against Immunity, available at: http:// EJIL talk.org.
-Claus Kress and Kimberly Prost, (2008)," Article 98 (Cooperation with respect of immunity and consent to surrender)', in Ott Triffterer(ed), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, Articleby Article, second edition.