بررسی وضعیت مسلمانان میانمار در پرتو حقوق بشر: از بی تابعیتی تا مهاجرت اجباری

نویسنده

هیات علمی دنشکده حقوق واحد تهران مرکز

چکیده

کشور میانمار دارای بیشترین تنوع قومی در آسیا میباشد. در حدود چهار درصد جمعیت کشور میانمار یا برمه را مسلمانان تشکیل میدهند که گروه روهینگیا بزرگترین جمعیت مسلمان میباشند. در عین حال این اقلیت قومی-مذهبی یکی از مورد تبعیض واقع شده ترین گروههای حال حاضر در جهان میباشند. بی تابعیتی و آوارگی دو معضل ناشی از نقض حقوق بشر هستند که این جمعیت را در شرایط بسیار آسیب پذیر قرار داده است. علی رغم اینکه وضعیت این گروه از منظر عدالت کیفری مورد توجه و تحلیل حقوقدانان و پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است، اما به علل و آثار وضعیت بی تابعیتی و پناهندگی شان کمتر پرداخته شده است. هدف از این مقاله تحلیل ریشه های بی تابعیتی جمعیت روهینگیا در قوانین داخلی میانمار و پیامدهای آن از منظر تعهدات حقوق بشری، و همچنین بررسی مهاجرت اجباری این گروه وآثار آن در اثر اِعمال آزار و اذیت در پرتو حقوق پناهندگی میباشد.

کلیدواژه‌ها