واکاوی جرم‌شناسانه تأثیر مجازات حبس بر زندانیان در پرتو نظریه «معاشرت افتراقی یا ترجیحی» (مطالعه موردی شهرستان کرج)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مجازات حبس امروزه در قوانین ما به عنوان یکی از عمده­ترین مجازات­ها مورد استفاده وسیع نظام عدالت کیفری قرار می­گیرد و خود مشکلاتی را برای نظام حقوقی - اجرایی کشور ایجاد نموده است، نگارنده در این پایان نامه به دنبال پاسخگویی به این سوال­های است راهبرد اصلی نظریه معاشرت افتراقی در قلمرو کیفر حبس چیست؟ و نیز به تبع آن راهکار اساسی برون رفت نظام عدالت کیفری ایران از بحران فزاینده­ی ناشی از افزایش جمعیت زندانیانی که مجدداً مرتکب جرم شده اند، چیست؟ در مجموع، ثبوت این معنا که تأثیر یادگیری بر زندانیان در پرتو نظریه معاشرت­های افتراقی ادوین ساترلند و  قوانین سه گانه­ی تقلید گابریل تارد، با بازبینی و بازپژوهی حقوقی قوانین و مقررات کیفری امکان پذیر است، هدف اصلی و اساسی انجام این تحقیق می­باشد. استناد به مواد قانونی چالش برانگیز در حوزه­ی حبس و نیز استشهاد به دیدگاه های نظری یا قضایی راجع به حوزه مذکور، جملگی در مقام اثبات این مدعاست که قانون گذار توجه چندانی به معنای واقعی  نداشته و همین مسأله، سبب حدوث مشکلات فراوانی در خانواده، جامعه و دستگاه­های اجرایی شده است. تلاش در جهت واقع نمایی  و نه بزرگنمایی  موضوع بحث، باهدف چالش زدایی نظری و قانونی و ارائه­ی راهکارها و رهیافت­های مؤثر حقوقی صورت پذیرفته است. بنابراین شفاف سازی، تبیین و تحلیل موضوع در چارچوبی ساختارمند و از منظر حقوق کیفری، می­تواند ذهن حقوقدانان و به ویژه دادرسان را در ارتباط با مواد و مقررات راجع به زندانیان به شکل نظام مندی جهت بخشد و در تضمین و تأمین عدالت قضایی سهم مؤثری داشته باشد؛ پایان نامه حاضر، در پی واکاوی جرم شناسانه تأثیر مجازات حبس بر زندانیان در پرتو  نظریه «معاشرت افتراقی یا ترجیحی» (مطالعه موردی شهرستان کرج) با روش تحقیق تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و بررسی و میدانی (مصاحبه‎ شفاهی) با مسئولین قضایی شهر کرج برآمده است و  تلاش کرده است با توجه به ضرورت و اهمیت آثار حبس بر زندانیان در نظام عدالت کیفری، ضمن آن یک موضوع حقوقی (آثار حبس) در کنار یک موضوع جرم شناسی (نظریه معاشرت افتراقی) به صورت مزجی و ترکیبی مورد بررسی قرار دهد و در واقع موضوع این پایان نامه به صورت بینابینی و میان رشته­ای انتخاب شده است و تلاش گردیده از یافته­های دو رشته­ی حقوق کیفری و جرم شناسی در آن استفاده شود و نیز سعی شده است تا میزان تأثیر تقلید زندانیان از یکدیگر در پرتو نظریه معاشرت افتراقی؛ مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها