بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 حقوق خصوصی ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

دولت به عنوان نماینده مردم بایستی سعی در برطرف کردن نیازهای اساسی مردم داشته باشد. به طور معمول دولت از طریق انعقاد قرارداد وظایف خویش را انجام می‌دهد. به دلیل ماهیت و وضعیت خاص اعمال حقوقی دولت، قراردادهای دولتی وضعیتی متفاوت از قراردادهای خصوصی برخودار است. تأمین امنیت و تقویت بنیه دفاعی کشور نیز از وظایف ذاتی دولت است که بایستی با خرید تجهیزات و مهمات نظامی این امر صورت گیرد. رابطه قرارداد نظامی با قرارداد دولتی و بررسی اشترکات و تفاوتهای این دو هدف پژوهش حاضر بوده است که با روشی توصیفی تحلیلی سعی در بررسی این موضوع داشته است. و سئوال اصلی این است که قرارداد نظامی به عنوان یک قرار داد دولتی تابع چه الزامات حقوقی می‌باشد؟ با توجه به مطالعات صورت گرفته قرارداد نظامی عمدتا از ویژگی‌های قرارداد دولتی برخوردار است. در حقیقت قرارداد نظامی همانند قرارداد دولتی تابع تشریفات خاصی است که با استثنائاتی نیز همراه است. از آنجایی که اموال نیروی مسلح جزء اموال عمومی و قابلیت تملک خصوصی نیست، دعاوی اموال نیروی مسلح قابلیت ارجاع به صلح یا داوری را ندارند.

کلیدواژه‌ها