پیشگیری وضعی و انتظامی از وقوع قتل سریالی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

2 کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

چکیده

قتل سریالی همواره در تاریخ از شدیدترین و هولناک‌ترین جرایم می‌باشد که در تمامی جوامع و در تمامی اعصار تاریخی سابقه داشته است. لذا پیشگیری از وقوع قتل‌های سریالی، یکی از اساسی‌ترین موضوعات مطرح در جرمشناسی می‌باشد. از مهمترین روش‌های پیشگیری، استفاده از پیشگیری وضعی و انتظامی می-باشد. پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری، به مجموعه تدابیری اطلاق می‌شود که در جهت کاهش و حذف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکابی جرم گام برمی‌دارد. لذا پیشگیری وضعی با استفاده از تکنیک‌هایی می‌تواند در جهت کاهش نرخ جرم قتل کمک شایانی بنماید. از طرف دیگر پیشگیری انتظامی نیز به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری کیفری در راستای مقابله با جرم قتل سریالی گام بردارد. مطالعه پیرامون وظایف پلیس به عنوان پیشگیری انتظامی نشان می‌دهد که امروزه نیروی پلیس به منظور نظارت بیشتر بر افراد بزهکار از سازوکارهایی استفاده می‌نماید که می‌توان به تکنیک نیمرخ‌سازی، استفاده از گشت انتظامی و ... اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها