تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استاد دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

با وجود تمایل زیادی که در کشورمان برای الکترونیکی کردن دادرسی وجود دارد، چالش‌های عمده‌ای بر سر راه این نوع از دادرسی وجود دارد یا حداقل انتظار می‌رود که وجود داشته باشد. باید توجه داشت که قواعد ماهوی متفاوتی بر دادرسی الکترونیکی حاکم نیست؛ در عین حال، اگر قرار باشد از ارتباطات الکترونیکی برای برگزاری جلسه رسیدگی، استماع شهادت شهود، تبادل لوایح، ابلاغ و.. استفاده شود، واضح است که تشریفات (آیین دادرسی) تا حدود زیادی متفاوت خواهد بود. این مقاله به بررسی رسیدگی و استماع الکترونیکی، احراز هویت طرفین و صحت فرایند رسیدگی، اصول تشریفاتی حاکم بر دادرسی مدنی الکترونیکی، فرایند اعتراض الکترونیکی به رأی و حوزه‌های اثرگذاری فناوری اطلاعات پرداخته و در پایان راهکارهای عملی و اجرایی برای نظام دادرسی کشورمان ارایه می‌کند.Abstract
Despite the high tendency in our country to electronization of litigation, there are major challenges to this type of proceeding or at least it is expected to exist. It should be noted that different rules do not govern electronic proceedings; at the same time, If you are going to have electronic communications to hold hearing, witnesses, exchange bills, court notices and et al, It is clear that the procedure will vary considerably.
This article has discussing about electronic hearing and proceeding, authentication of the parties and the accuracy of the process of hearing, Procedural Principles Governing Electronic Civil Procedure, the electoral protest process and influencing areas of information technology. In the end, we provide practical and executive solutions for our country's system of justice.

کلیدواژه‌ها