مسئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ، نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی ، گروه حقوق عمومی و بین الملل ، دانشگاه حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد

2 استادیار ، حقوق عمومی ، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم انسانی ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ، (نویسنده مسئول)

3 استاد مدعو،گروه حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

مسئولیت مدنی دولت در قبال امر درمان بحثی مهم در حیطه مسئولیت مدنی محسوب می گردد ؛لذا تنقیح آن از تمامی جهات در احقاق حقوق افراد در جامعه موثر است .در اینکه دولت مسئول تامین نیازهای معقول درمانی جامعه است تردیدی وجود ندارد ؛زیرا بر اساس تصریح قوانین دولت به طور کلی مسئول تامین سلامت شهروندان خود است . از سویی با دگرگون شدن جوامع طرز تفکرها ،انتظارات و اهداف مسئولیت مدنی نیز تغییر کرده است . حضور پررنگ دولت در حوزه درمان به استناد قوانین در حوزه های سیاست گذاری ، اجرا و نظارت درمانی یکی از موارد ایجاد مسئولیت برای او محسوب می گردد .
اما آنچه مورد نظر نگارنده در این نوشتار است این می باشد که چگونه وظیفه تامین سلامتی افراد و مشخصا اینکه به کار گیری تجهیزات معیوب و ناقص و یا بالاتر از این فقدان تجهیزات لازم و یا روز آمد نبودن تجهیزات که موجب خسارات به بیماران می شود ؛ می تواند موجب مسئولیت برای دولت گردد .
نگارنده در این نوشتار سعی نموده است ضمن بیان ماهیت مسئولیت مدنی دولت با پیش فرض قرار دادن نقش مستقیم دولت در درمان و مدیریت اقدامات درمانی و تامین و تجهیز و راه اندازی مراکز واحدهای درمانی ، چالش های مربوط به کمبود و نقص و یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی که به موجب آن خسارات مادی یا جسمی به افراد وارد می گردد را از منظر الزامات حقوقی مورد بررسی قرار دهد .

کلیدواژه‌ها