الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

2 عصو‌هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

پلیس به عنوان نهاد کشف جرم همواره در فرآیند دادرسی کیفری و تحصیل ادله اثباتی نقش مهمی داشته و بر تحصیل ادله توسط این نهاد در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل تاکید گشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی الزامات حاکم بر نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل در خصوص اقرار است ، با توجه به اهمیت این دلیل ، ضوابط حاکم بر آن در راستای پایبندی به اصل مشروعیت تحصیل دلیل متفاوت است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی مساله محور می باشد که با مراجعه به آرشیو اطلاعات پژوهش را بارگذاری نموده است ؛ با توجه به انجام پژوهش در حوزه علوم انسانی تحقیق حاضر به روش اسنادی تحریر گشته است و ابزار گردآوری داده ها اعم از کتب ، مقالات و پایان نامه ها می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که الزامات پلیس در تحصیل اقرار هم ناظر بر رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل بوده و هم می بایست اقرار با روش قانونی و مشروع و بدون هرگونه اجبار و اکراه و به دور از شکنجه و تکنیکهای غیر منصفانه اخذ گشته و ارزشهای اخلاقی در کسب اقرار لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها