پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه بین المللی با جرایم اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نویسنده مسئول

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه بین المللی با جرایم اقتصادی پرداخته شده است. گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای مهم بین المللی است که تاثیر زیادی بر شفافیت نظام بانکی کشورهای در سطح جهانی دارد. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، این است که گروه ویژه اقدام مالی چه دستورالعمل هایی داشته و این دستورالعمل ها چه جایگاهی در مبارزه با جرایم اقتصادی بین المللی دارد؟ از طرفی پیوستن ایران به این نهاد بین المللی داری چه منافع و مضراتی است؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که گروه ویژه اقدام مالی از طریق کنترل انتقال وجوه مشکوک و مبارزه با تامین مالی گره های تروریستی و الزام دولت ها به همکاری در این خصوص تاثیر زیادی بر مبارزه با جرم پولشویی در سطح بین المللی دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکیست، پیوستن ایران به این کنوانسیون می تواند با ایجاد شفافیت در انتقال وجوه در شبکه بانکی زمینه لازم برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها