تحلیل جرمشناختی کارکردهای جرایم مانع در حقوق شهروند مدار و حقوق امنیت محور با تأکید بر حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 عضو هیت علمی گروه حقوق، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، ایران

چکیده

چکیده
جرایم مانع یا خطر‌آفرین گونه‌ای از جرایم است که فی نفسه قبح اجتماعی ندارد ولی استمرار آن ، فرد در معرض جرایم کلان قرار می‌دهد . انحراف انگاری در قالب جرایم فرعی در راستای تحقق هدف باز‌دارندگی از بزه بزرگ‌تر یک تدبیر سیاست جنایی است اگر چه در برخی موارد می‌تواند مفید و مؤثر باشد امّا نتیجه‌ای جز تورم کیفری ، تحمیل هزینه‌های سنگین بر جامعه وانگ زنی بر مجرم و ...را ندارد . چالش وارد بر این بحث آن است علیرغم آنکه انحرافات با مکانیزم های غیر‌کیفری و پاسخ-های جامعوی قابلیت کنترل دارند چرا قانونگذار توسل به مکانیزم‌های کیفری را بر ساز و کارهای غیر کیفری برای مقابله با انحرافات و اعمال مقدماتی مقدم می شمارد ؟ در نهایت به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم آیا تنها کارکرد جرایم مانع پیشگیری است یا جرم انگاری انحرافات حرکتی به سمت امنیت محوری در عدالت کیفری است . در پرتو این مباحث به تحلیل حقوق کیفری ایران می پردازیم .

کلیدواژه‌ها