علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مهریه از تبعات مالی نکاح بوده و یک دین که بر عهده زوج می باشد. بعد از وقوع نکاح مهریه بر ذمه زوج می شود و چنانچه موجل نباشد توسط زوجه عند المطالبه می باشد. مهریه عاملی برای تحکیم پیوند زناشویى محسوب میشود و امروزه از جمله معضلات بزرگ جامعه محسوب شده است. چرا که موضوع مهریه دارای اهمیت فراوانی بوده و پشتوانه ای مالی برای زوجه است. این پژوهش با روش پیمایشی می باشد.60 زوجه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و با استفاده از روش تعیین حجم نمونه مورگان 52 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. این پژوهش با روش توصیفی – پیمایشی در صدد بررسی علت افزایش مطالبه مهریه می باشد. درواقع می توان گفت که یکی از مهمترین عوامل باعث مطالبه مهریه از سوی زوجه می شود، اعتیاد زوج می باشد. اعتیاد به عنوان یک عامل اساسی می‌باشد که هم منجر به درخواست طلاق از سوی زوجه و هم منجر به مطالبه مهریه می شود. لذا لازم است تا جهت بهبود عوامل فرهنگی در زمینه حل مشکلات و مسائل زوجه تلاش شود.

کلیدواژه‌ها