انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قم

2 استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

چکیده
چنانچه در فعالیت‌های رسانه‌ای حدود مقرر در قوانین نقض شود حسب مورد به حقوق خصوصی یا عمومی لطمه وارد شده و عوامل مرتبط مسؤول خواهند بود. این مسؤولیت، حسب ماهیت حق مورد تجاوز و نحوه تجاوز به آن، مدنی یا کیفری خواهد بود.
در این تحقیق با روش کیفی تحلیلی به صورت کتابخانه ای و اسنادی به بررسی 206 پرونده مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم. قانونگذار همواره مسؤولیت افراد متعدد را در جرایم مطبوعاتی مدنظر داشته است که با توجه به پذیرش مبنای حضور نشر در رکن مادی جرم مطبوعاتی طبعا مدیرمسؤول، مسؤول اولیه مطالب منتشر‌شده شناخته می‌شود. اما در عمل دادگاه‌‌ها تنها مدیرمسؤول نشریه را جهت دفاع از اتهامات مورد مؤاخذه قرار داده‌است. عدم‌احضار هیچ صاحب‌امتیازی و حضور مدیران‌مسؤول نشریات در 199 پرونده از دعاوی جامعه هدف تحقیق این امر را تأیید کرده‌است. ضمنا در بررسی جامعه آماری تنها به دو رأی منطبق با مسؤولیت مدنی برمی‌خوریم و مابقی آرای صادره جنبه کیفری دارد و در هیچ‌یک از احکام دادگاه‌ها استنادی به قانون مسؤولیت مدنی یا تبصره یک ماده 30 قانون مطبوعات نشده‌است که این امر نشان‌دهنده نگاه کیفری قضات به مجازات‌های مربوط به اصحاب مطبوعات می‌باشد.

واژگان کلیدی: مطبوعات، جرم مطبوعاتی، مسؤولیت مطبوعاتی

کلیدواژه‌ها