بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی- جزا و جرم شناسی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

3 استادیار گروه حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

مساله تشدید مجازات یکی از مسایل مهمی است که از دیرباز متفکرین، حقوق دانان و فقها آن را مطمح نظر قرار داده اند. امروزه کیفیت و حدود تأثیر عوامل تشدید بر کیفر مجرمین، در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدی است؛ از منظر فقه امامیه و سیره نبوی، عوامل متعددی در تشدید مجازات دخیل است و شرایط زمانی و مکانی و روانی و... بدون شک تفاوت بسیار در میان مجازات افراد ایجاد می‏کند و در حالی که قانونگذار بدان توجه نکرده است. عوامل مشدده مجازات را می توان به عوامل درونی و بیرونی تقسیم کرد، منظور از عوامل درونی عواملی هستند که در خود شخص مرتکب یا بزه دیده وجود دارند و عوامل خارجی نیز در خارج از وجود آنها قرار داشته، مقاله در پیش رو عوامل تشدید مجازات را به تنصیصی و اصطیادی تقسیم نموده و سیره نبوی را که یکی از منابع غنی و سرشار فقه اسلامی است مورد توجه قرارداده است تا از این رهگذر حدود و کیفیت تاثیر عوامل تشدید مجازات را مورد واکاوی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها