نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط کریم، ایران

2 گروه حقوق،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،دانشگاه پیام نور کرج

3 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

چکیده

دادسرا یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی هر کشور به شمار می آید. در ایران بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد که سابقه تشکیل آن به قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1306 بر می گردد. دادستان، مهمترین مقام نهاد دادسرا است، و وظایف و اختیارات مهمی از مرحله کشف جرم تا مرحله صدور کیفرخواست را که شامل مراحل تحقیقات مقدماتی و تعقیب است، دارا می باشد. در دیوان کیفری بین المللی نیز که شامل چهار رکن مهم و اساسی می باشد، دادسرا به عنوان مهمترین رکن این دیوان می باشد که در رأس آن دادستان انجام وظیفه می نماید. دادستان در دیوان کیفری بین المللی وظایف و اختیارات بیشتری را نسبت به دادستان ایران دارا می باشد، زیرا که دادستان دیوان کیفری بین المللی وظیفه تحقیق و تعقیب را شخصاً بر عهده دارد. همچنین در دیوان کیفری بین المللی دادستان در انجام وظایف خود از نظارت بیشتری نسبت به دادستان در نظام کیفری ایران برخوردار می باشد. هدف اصلی در این مقاله بررسی دادسرا و تشکیلات آن در دو نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی می باشد که به آن خواهیم پرداخت.
کلید واژه: دادسرا، دادستان، حقوق ایران، دیوان بین المللی کیفری

کلیدواژه‌ها