بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

تجاری سازی حق اختراع ، فرآیندی پراهمیت برای مخترعان ، شرکت های خریدار و حتی عموم مردم بوده که در هر نظام حقوقی از جمله ایران و انگلستان ، شیوه ها و آثار متفاوتی بر آن بار است . در مقاله حاضر با استناد به قوانین داخلی و بین المللی در حوزه ی تجاری سازی حق اختراع در ایران و انگلستان به این پرسش پاسخ می دهیم که شیوه ها و آثار تجاری سازی حق اختراعات در این دو نظام حقوقی چه نقاط شباهت و تفاوتی دارد ؟ نتیجه ی تحقیق حاضر بدین صورت است که علی رغم برخی شباهت ها مانند شرایط مشابه ثبت اختراعات ، اما در سایر زمینه ها مانند تجاری سازی اختراعات مشترک ، حق تقدم در اختراعات ، امکان اعطای مجوز اجباری ، اراده طرفین نسبت به تجاری سازی اختراعات و ... تفاوت های مهمی در زمینه ی تجاری سازی حق اختراعات در دو نظام مشاهده می شود جدا از این مطلب که در نظام حقوقی ایران ، ضعف ها در دو حوزه ی نظری و قانونی در این راستا مشهود است .

کلیدواژه‌ها